default_mobilelogo

 Dzieje Apostolskie

Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi.
(Dz 20, 25-32)

Եվ այժմ ահա ես գիտեմ, որ դուք բոլորդ իմ երեսն այլևս չեք տեսնի, որ ձեր մեջ շրջեցի՝ քարոզելով Աստծու արքայությունը։ Սրա համար այսօր վկայում եմ ձեզ, որ բոլորիդ արյունից անպարտ եմ։ Որովհետև ես Աստծու ողջ կամքը ձեզ հաղորդելուց հետ չքաշվեցի։ Արդ զգու՛յշ եղեք ձեր անձերի, նաև ամբողջ հոտի համար, որի մեջ Սուրբ Հոգին ձեզ վերակացու կարգեց, որպեսզի Աստծու եկեղեցին արածեցնեք, որ նա իր արյունով ստացավ։ Որովհետև ես գիտեմ, որ իմ հեռանալուց հետո ձեր մեջ հափշտակող գայլեր կգան, որոնք հոտին չեն խնայի։ Եվ հենց ձեր միջից մարդիկ վեր կկենան, որոնք սխալ բաներ կխոսեն, որպեսզի աշակերտներին իրենց հետևից քաշեն։ Դրա համար արթու՛ն կացեք՝ հիշելով, որ երեք տարի գիշեր- ցերեկ ամեն մեկիդ արտասուքով խրատելուց չդադարեցի։ Եվ հիմա ձեզ հանձնում եմ Աստծուն, եղբայրնե՛ր, ու նրա շնորհի խոսքին, որ կարող է շինություն տալ և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբվածների հետ։
(ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 20, 25-32)

Ewangelia wg św. Jana
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
(Ew. Jana 10, 11-16)

Ես եմ բարի հովիվը.բարի հովիվն իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար։ Իսկ վարձկանը,որ հովիվ չէ,և ոչխարներն էլ իրենը չեն,երբ իմանում է,որ գայլը գալիս է,թողնում է ոչխարներին ու փախչում։Եվ գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում, քանզի վարձկան է և ոչխարների համար հոգ չի տանում։Ես եմ բարի հովիվը.ճանա չում եմ իմ ոչխարներին և ճանաչվում նրանցից։Ինչպես Հայրն է ինձ ճանաչում, ես էլ ճանաչում եմ Հորը և իմ կյանքը կտամ իմ ոչխարների համար։ Ես այլ ոչխարներ էլ ունեմ,որոնք այս փարախից չեն.նրանց ևս պետք է այստեղ բերեմ, և իմ ձայնը պիտի լսեն,ու պիտի լինեն մեկ հոտ և մեկ հովիվ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 10, 11-16)

List do Kolosan
I was, którzy byliście niegdyś obcymi [dla Boga] i [Jego] wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze – ugruntowani i stateczni – a nie chwiejący się w nadziei [właściwej dla] Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które jest pod niebem – jej sługą stałem się ja, Paweł.
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,  którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was – nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie.
(Kol 1, 21-29)

Եվ ձեզ էլ, որ մի ժամանակ օտարացած ու թշնամի էիք մտքով չար գործերում, հիմա իր մսեղեն մարմնի մեջ իր մահվամբ հաշտեցրեց, որպեսզի ձեզ սուրբ, անբիծ ու անմեղադրելի կանգնեցնի իր առաջ։ Եթե հավատի մեջ հիմնավոր ու հաստատուն մնաք, առանց կտրվելու Ավետարանի հույսից, որ լսեցիք, որ երկնքի տակ եղող բոլոր արարածներին քարոզվեց, և որին ես՝ Պողոսս, ծառա եղա, հիմա ուրախ եմ իմ չարչարանքներում ձեզ համար և իմ մարմնի մեջ լրացնում եմ Քրիստոսի նեղությունների պակասը, նրա մարմնի համար, որ եկեղեցին, որին ծառա եղա ես, Աստծու այն տնտեսության պես, որ ինձ տրված է ձեզ համար Աստծու խոսքը կատարելու։ Այն խորհուրդը, որ ծածկված էր հավիտենից և դարերից, իսկ հիմա հայտնվեց իր սրբերին. Որոնց Աստված կամեցավ ցույց տալ, թե ի՛նչ է այս խորհրդի փառավոր ճոխությունը հեթանոսների մեջ, որ է՝ Քրիստոսը ձեր մեջ, այն փառքի հույսը, որ մենք քարոզում ենք՝ ամեն մարդու խրատելով և ամեն մարդու սովորեցնելով ամեն իմաստությամբ, որպեսզի ամեն մարդու կատարյալ կանգնեցնենք Քրիստոս Հիսուսի մեջ։ Դրա համար էլ աշխատում եմ ճիգ թափելով նրա ներգործության չափով, որ զորությամբ գործում է իմ մեջ։
(Պողոս Առաքեալի թուղթը կողոսացիներին 1, 21-29)

Ewangelia wg św. Mateusza
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?» Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
(Ew. Mt 19, 27-30)

Այդ ժամանակ Պետրոսը դիմեց Հիսուսին և ասաց. "Ահա մենք թողեցինք ամեն ինչ և եկանք քո հետևից. արդ, մեզ ի՞նչ կլինի"։ Հիսուսը նրանց ասաց. "Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ երկրորդ գալստյանը, երբ Մարդու Որդին նստի իր փառքի աթոռին, դուք էլ, որ եկաք իմ հետևից, կնստեք տասներկու աթոռներին՝ դատելու Իսրայելի տասներկու ցեղերին։ Ամեն ոք, որ թողել է իր տունը կամ եղբայրներին, կամ քույրերին, կամ հորը, կամ մորը, կամ կնոջը, կամ որդիներին, կամ արտերը՝ իմ անվան համար, հարյուրապատիկ կստանա և հավիտենական կյանքը կժառանգի։ Շատ առաջիններ վերջին կլինեն, իսկ վերջինները՝ առաջին"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 19, 27-30)
 

2 List do Tymoteusza
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
(2 Tym 3, 10-15)

Բայց դու հետևեցիր իմ ուսուցումին, վարմունքին, մտադրությանը, հավատին, հմաբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը, հալածանքներին, չարչարանքներին, ինչպես որ ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լյուստրիայում։ Ինչպիսի՜ հալածանքների համբերեցի, և բոլորից ինձ Տերն ազատեց։ Եվ բոլորը, ովքեր կամենում են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանք պիտի կրեն։ Բայց չար ու խաբեբա մարդիկ չարության մեջ առաջ կգնան՝ մոլորեցնելով ու մոլորվելով։ Բայց դու հաստատու՛ն մնա այն բաների մեջ, որ սովորեցիր ու հավատացիր՝ իմանալով, թե ումի՛ց սովորեցիր, և որ մանկությունիցդ սուրբ գրքերը գիտես, որոնք կարող են քեզ իմաստուն դարձնել՝ փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 3, 10-15)

Ewangelia wg św. Łukasza
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał». Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
(
Ew. Łk 10, 16-20)

Ով ձեզ լսում է,ինձ է լսում,և ով ինձ է մերժում,ինձ ուղարկողին է մերժում,և ով ինձ է լսում,լսում է նրան,ով ինձ ուղարկեց։ 
Յոթանասուներկուսը վերադարձան խնդությամբ և ասացին."Տե՛ր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով"։ Եվ նրանց ասաց."Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս,ինչպես փայլակը։Ահա ձեզ իշխանություն տվեցի իշխելու օձերի,կարիճների և թշնամու ամբողջ զորության վրա։Եվ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։Բայց մի՛ ուրախացեք այն բանի համար,որ դևերը ձեզ հնազանդվում են,այլ ուրախացե՛ք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10, 16-20)
»