default_mobilelogo

1 List do Tymoteusza
Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa - Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza Piłata - ażebyś zachował przykazanie nieskalane, bez zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących,  jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.

(1 Tym 6, 13-16)

Պատվիրում եմ քեզ Աստծու առաջ, որ ամեն ինչի կենսատուն է, և Քրիստոս Հիսուսի առաջ, որ Պոնտացի Պիղատոսի առջև բարի դավանությունը վկայեց, որ դու անբիծ ու անարատ պահես պատվիրանը մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հայտնությունը, որ իր ժամանակին ցույց կտա Երանելին ու միակ Հզորը, թագավորների Թագավորն ու տերերի Տերը, որ միայն նա ունի անմահությունը, որ բնակվում է անմատչելի լույսի մեջ, որին մարդկանցից ոչ ոք չի տեսել ու ոչ էլ կարող է տեսնել։ Նրան պատիվ ու զորություն հավիտյանս։ Ամեն։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 6, 13-16)

Ewangelia wg św. Jana
W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». «Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?» I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: «Czemuście Go nie pojmali?» Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia». Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni?» Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».

(Ew. Jana 7, 37-52)

Մեծ տոնի վերջին օրը Հիսուսը կանգնած էր,աղաղակում էր և ասում."Եթե մեկը ծա րավ է,թող ինձ մոտ գա և խմի։Ով ինձ հավատում է,ինչպես Գիրքն է ասում,նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն"։Նա այս ասում էր Հոգու մասին,որն ընդունելու էին իրեն հավատացողները. քանի որ Հոգին դեռևս չունեին,որովհետև Հիսուսը դեռ փառավորված չէր։
Ժողովրդից ոմանք,երբ լսում էին այս խոսքերը,ասում էին՝《Սա՛ է ճշմարիտ մարգարեն》. ուրիշներն ասում էին՝《Սա՛ է Քրիստոսը》.իսկ մնացածն էլ ասում էր՝ 《Մի՞ թե Քրիստոսը Գալիլեայից է գալու։ Չէ՞ որ Գիրքն ասում է,որ Քրիստոսը գալու է Դավթի սերնդից և Բեթղեհեմ գյուղից, որտեցից Դավիթն էր》։Եվ ժողովրդի մեջ նրա պատճառով պառակտում առաջա ցավ։Եվ նրանցից ոմանք ուզեցին բռնել նրան,բայց ոչ ոք նրան չձերբակալեց։ Երբ սպասավորները վերադարձան քա հանայապետների ու փարիսեցիների մոտ, սրանք նրանց ասացին《Ինչու՞ նրան այստեղ չբերեցիք》։Սպասավորնե րը պատասխանեցին և ասացին."Ոչ մի մարդ երբեք այդպես չի խոսել,ինչպես այն մարդը"։ Փարիսեցիներն ասացին. "Մի՞թե դուք էլ եք մոլորվել։Մի՞ թե սինեդրիո նի անդամներից կամ փարիսեցիներից որևէ մեկը հավատաց նրան,բացի այն խաժամուժ ամբոխից,որ Օրենքը չգիտի և նզովյալ է"։Նիկոդեմոսը,որ նախապես գիշերով եկել էր Հիսուսի մոտ և նրանցից մեկն էր,նրանց ասաց."Մի՞թե մեր Օրենքը դատապարտում է մարդուն,եթե նախա պես նրան չի լսում,կամ չգիտի,թե ի՛նչ է արել նա"։ Նրան պատասխանեցին ու ասացին."Մի՞թե դու էլ Գալիլեայից ես. քննի՛ր ու տե՛ս,որ Գալիլեայից մարգարե դուրս չի գալիս"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 7, 37-52)

»