default_mobilelogo

1 List św. Piotra
Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!
Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
(1 P 5, 1-7)

Աղաչում եմ ձեր մեջ եղած երեցներին որպես երեց, վկա Քրիստոսի չարչարանքների և մասնակից գալիք փառքի հայտնության. արածեցրե՛ք Աստծու հոտը, որ ձեզ մոտ է՝ վերակացու լինելով ոչ թե ստիպված, այլ հոժարակամ՝ ըստ Աստծու, ոչ թե շահասիրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե նրանց տիրելով, որ բաժին են ընկել ձեզ, այլ հոտին օրինակ լինելով։ Եվ երբ Հովվապետը երևա, փառքի անթառամ պսակը կստանաք։
ույնպես և դուք, երիտասարդնե՛ր, հնազանդվե՛ք ծերերին, բոլորդ միմյանց նկատմամբ խոնարհությո՛ւն ունեցեք, որովհետև «Աստված ամբարտավաններին հակառակ է, իսկ խոնարհներին շնորհ է տալիս»։ Աստծու հզոր ձեռքի տակ խոնարհվե՛ք, որպեսզի ձեզ ժամանակին բարձրացնի։ Ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա՛ գցեք, որովհետև նա ձեզ հոգ է տանում։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 5, 1-7)

Ewangelia wg św. Jana
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».
To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
(Ew. Jana 16, 33 – 17, 8)

Այս բաներն ասացի ձեզ,որպեսզի ինձնով խաղաղություն ունենաք։Այստեղ՝ աշխար հում,նեղություն պիտի ունենաք,սակայն քաջալերվե՛ք, որովհետև ես հաղթեցի աշ խարհին։
Հիսուսն այս բաները խոսելուց հետո աչքե րը երկինք բարձրացրեց ու ասաց."Հա՛յր, հասել է ժամը,փառավորի՛ր քո Որդուն, որպեսզի քո Որդին էլ փառավորի քեզ։ Ինչպես որ նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա, որպեսզի հավիտե նական կյանք տա բոլոր նրանց,որոնց դու նրան տվեցիր։Այս է հավիտենական կյանքը,որ ճանաչեն քեզ իբրև միակ ճշմա րիտ Աստծու,նաև Հիսուս Քրիստոսին, որին դու ուղարկեցիր։Ես քեզ փառավորե ցի երկրի վրա. կատարեցի այն գործը,որն ինձ տվեցիր,որ անեմ։Եվ դու,Հա՛յր,այժմ փառավորի՛ր ինձ քեզ պատկանող այն փառքով,որ ունեի քեզ մոտ՝ նախքան աշխարհի ստեղծումը։Քո անունը հայտնե ցի այն մարդկանց,որոնց ինձ տվեցիր աշ խարհից.նրանք քոնն էին,և ինձ տվեցիր նրանց,ու նրանք քո խոսքը պահեցին։ Հիմա իմացան,որ այն ամենը,ինչ ինձ տվե ցիր,քոնն էր,և խոսքը, որ ինձ տվեցիր,ես նրանց տվեցի.նրանք ընդունեցին ու ճշմարտությամբ ճանաչեցին,որ ես քո մո տից ելա,և նրանք հավատացին,որ դու ուղարկեցիր ինձ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 16, 33 - 17, 8)

2 List do Tymoteusza
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
(2 Tym 3, 10-15)

Դրա համար ամեն ինչի համբերում եմ ընտրյալների համար, որպեսզի նրանք էլ այն փրկությանը հասնեն, որ Քրիստոս Հիսուսով է հավիտենական փառքի հետ։ Հավաստի է այս խոսքը. «Եթե նրա հետ մեռանք, նրա հետ էլ կապրենք։ Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք, եթե ուրանանք, նա էլ մեզ կուրանա։ Եթե հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում, քանի որ ինքն իրեն չի կարող ուրանալ»։
Այս բաները հիշեցրո՛ւ՝ Տիրոջ առաջ վկայելով, որպեսզի լեզվակռիվ չանեն, որ ոչնչի պիտանի չէ և միայն կործանում է լսողներին։Ջանա՛ Աստծու առաջ ինքդ քեզ փորձված ներկայացնել, իբրև մի մշակ, որ ամաչելու բան չունի, որ ճշմարտության խոսքն ուղիղ է մատուցում։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 3, 10-15)

Ewangelia wg św. Jana
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
(Ew. Jana 15, 11-16)

Այս բաները ձեզ ասացի,որպեսզի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի,և դուք կատա րելապես ուրախ լինեք։Այս է իմ պատվե րը,որ սիրեք միմյանց,ինչպես որ ես սիրե ցի ձեզ։Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի,քան այն,որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամ ների համար։Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք այն,ինչ ես պատվիրում եմ ձեզ։
Այլևս ձեզ ծառաներ չեմ կոչում,որովհետև ծառան չգիտի թե տերն ի՛նչ է անում.այլ ձեզ բարեկամներ կոչեցի,որովհետև այն բոլորը,ինչ իմ Հորից լսեցի,հայտնեցի ձեզ։ Ոչ թե դուք ընտրեցիք ինձ,այլ ես ընտրեցի ձեզ և կարգեցի ձեզ,որ դուք գնաք ու պտղաբեր լինեք,և ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ էլ որ իմ անունով Հորից խնդ րեք,տա ձեզ։Այս եմ պատվիրում ձեզ,որ սիրեք միմյանց"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 15, 11-16)