default_mobilelogo

2 List do Tymoteusza
Ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię, której głosicielem, apostołem i nauczycielem ja zostałem ustanowiony. Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia. Zdrowe zasady, któreś posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie! Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.
Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy ci, którzy są w Azji, do których należą Figelos i Hermogenes. Niechże Pan użyczy miłosierdzia domowi Onezyfora za to, że często mnie krzepił i łańcucha mego się nie zawstydził, lecz skoro się znalazł w Rzymie, gorliwie mnie poszukał i odnalazł. Niechaj mu da Pan w owym dniu znaleźć miłosierdzie u Pana! A jak wiele mi wyświadczył w Efezie, ty wiesz lepiej. Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych.
(2 Tym 1,10 – 2,2)

և հիմա հայտնվեց մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությամբ. նա մահը կործանեց և կյանքն ու անմահությունը լուսավորեց Ավետարանի միջոցով, որին ես կարգվեցի քարոզիչ և առաքյալ ու հեթանոսների ուսուցիչ։ Այդ պատճառով էլ կրում եմ այս չարչարանքները, բայց ամոթ չեմ համարում, որովհետև գիտեմ, թե ո՛ւմ եմ հավատացել, և համոզված եմ, որ նա կարող է իմ ավանդը պահել մինչև այն օրը։ Որպես օրինա՛կ ունեցիր այն ողջամիտ խոսքերը, որ լսեցիր ինձանից այն հավատով ու սիրով, որ Քրիստոս Հիսուսով է։ Պահի՛ր բարի ավանդը Սուրբ Հոգով, որ մեր մեջ է բնակվում։ Գիտես, որ ինձ լքեցին բոլոր նրանք, ովքեր Ասիայում էին, ինչպես նաև Փիգելոսն ու Հերմոգենեսը։ Թող Տերը ողորմություն տա Օնեսիփորոսի ընտանիքին, որ շատ անգամներ սփոփեց ինձ ու չամաչեց իմ կապանքներից, այլ երբ Հռոմում եղավ, մեծ փութով փնտրեց ինձ ու գտավ։ Թող Տերը նրան շնորհի, որ Տիրոջից ողորմություն գտնի այն օրը, իսկ թե Եփեսոսում որքա՜ն ծառայություն մատուցեց ինձ, դու ինքդ լավ գիտես։
Արդ դու, որդյա՛կ իմ, զորացի՛ր շնորհով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։ Եվ այն, ինչ ինձանից լսեցիր բազում վկաների ներկայությամբ, հավատարիմ մարդկա՛նց ավանդիր, որոնք ընդունակ են ուրիշներին ևս ուսուցանել։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 1,10 - 2,2)

Ewangelia wg św. Jana
Po dwóch dniach wyszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.
Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.
(Ew. Jana 4, 43-54)

Բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդու բժշկումը Եվ երկու օր հետո նա ելավ այնտեղից և գնաց Գալիլեա։Թեև Հիսուսն ինքն իսկ վկայել էր,թե մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի,բայց երբ Գալիլեա եկավ, գալիլեացիները նրան ընդունեցին, որով հետև նրանք ևս տեսել էին այն բոլոր նշանները,որ նա արեց Երուսաղեմում՝ տոնի օրը,քանի որ նրանք էլ էին եկել տո նին։Հիսուսը դարձյալ եկավ Գալիլեայի Կանա քաղաքը,որտեղ ջուրը գինու էր վերածել,և այնտեղ էր մնում։Թագավորա կան ընտանիքից մեկը կար, որի որդին հիվանդ էր Կափառնաումում։ Երբ նա լսեց թե Հրեաստանից Գալիլեա է եկել, եկավ նրա մոտ և աղաչում էր,որ Կափառնաում իջնի ու իր որդուն բժշկի, քանի որ մահա մերձ էր։Հիսուսը նրան ասաց."Մինչև որ նշաններ ու զարմանալի գործեր չեք տեսնում,չեք հավատում"։Թագավորազնը նրան ասաց."Տե՛ր, իջի՛ր,քանի դեռ իմ որդին չի մեռել"։ Հիսուսը նրան ասաց.
"Գնա՛, քո որդին կենդանի է"։ Եվ մարդը հավատաց Հիսուսի ասած խոսքին ու գնաց։ Եվ մինչ իջնում էր,նրա ծառաներն ընդառաջ ելան նրան, ավետիս տվեցին ու ասացին,որ նրա որդին կենդանի է։ Նա հարցրեց նրանց,թե ո՞ր ժամին ապաքինվեց։ Նրան ասացին."Երեկ՝ հետ միջօրեի ժամը մեկին,ջերմը նրան թողեց"։ Հայրը հասկացավ,որ այդ ժամին էր, երբ Հիսուսը նրան ասաց՝"Քո որդին կենդանի է"։ Եվ հավատացին՝ ինքն ու իր ամբողջ ընտանիքը։ Այս դարձյալ երկրորդ նշանն էր,որ արեց Հիսուսը՝ Հրեաստանից Գալիլեա գալուց հետո։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 4, 43-54)

»