default_mobilelogo
18 stycznia 2023 r, rozpoczyna się w całym Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie przebiegał od 18 do 25 stycznia pod hasłem: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).
(por. Iz 1,17: Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!).
Od 1975 r. co roku materiały na kolejne obchody Tygodnia Ekumenicznego przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Minnesoty w Stanach Zjednoczonych.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA. Co roku między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw – wbrew swej nazwie – trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.
Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy w tym roku są następujące:

1: Uczcie się postępować dobrze;
2: Gdy sprawiedliwości stanie się zadość…

3: Czyńcie sprawiedliwość, miłujcie życzliwość i bądźcie pokorni wobec Boga;
4: Oto łzy znękanych

5: Śpiewając pieśń Pana na obcej ziemi;
6: Co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnie uczyniliście

7: „To, co jest teraz, nie musi takim pozostać”;
8: Sprawiedliwość, która przywraca wspólnotę

W niedzielę 15 stycznia 2023 r. o godzinie 18.00 w katedrze grekokatolickiej św. Jerzego w Bejrucie odbyła się inauguracja Tygodnia Modlitwy o jedność chrześcijan związku Kościołów Libanu (zdjęcie powyżej). Katolikos patriarcha Cylicji dla Ormian katolików Rafał Piotr XXI Minassian, uczestniczył w modlitwie otwierającej Tydzień Modlitwy, wygłosił przemówienie.