default_mobilelogo

2 List do Tymoteusza
A wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bezlitośni, miotający oszczerstwa, niepohamowani, bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga. Będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy. I od takich stroń. Z takich bowiem są ci, co wślizgują się do domów i przeciągają na swą stronę kobietki obciążone grzechami, powodowane pożądaniami różnego rodzaju, takie, co to zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Jannes i Jambres wystąpili przeciw Mojżeszowi, tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. Ale dalszego postępu nie osiągną: bo ich bezmyślność będzie jawna dla wszystkich, jak i tamtych jawna się stała.

Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
(2 Tym 3, 1–15)

Այս իմացի՛ր, որ վերջին օրերում չար ժամանակներ կգան, որովհետև մարդիկ կլինեն ինքնասեր, արծաթասեր, հպարտ, ամբարտավան, հայհոյող, ծնողներին անհնազանդ, ապերախտ, անմաքուր, անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուժկալ, դաժան, անբարեսեր, մատնիչ, հանդուգն, գոռոզ, ավելի հաճոյասեր, քան թե աստվածասեր։ Դրանք աստվածապաշտության կերպարանքն ունեն, բայց նրա զորությունն ուրացել են.
նրանցից հե՛տ քաշվիր։ Որովհետև սրանցից են, որ տնետուն են մտնում, գերի դարձնում մեղքերով բեռնավորված տկարամիտ կանանց, որոնք զանազան ցանկություններով են շարժվում։ Որոնք ամեն ժամանակ սովորում են ու երբեք չեն կարողանում դեպի ճշմարտության իմացությունը գալ։ Այլ ինչպես որ Հանեսն ու Համրեսը Մովսեսին հակառակ կանգնեցին, այդպես էլ սրանք են ճշմարտությանը հակառակ կանգնում, մարդիկ՝ մտքով ապականված, հավատի մեջ անպիտան։ Բայց ավելի առաջ չեն գնա, որովհետև սրանց անմտությունը բոլորին հայտնի կլինի, ինչպես որ նրանցը եղավ։ Բայց դու հետևեցիր իմ վարդապետությանը, վարմունքին, մտադրությանը, հավատին, համբերությանը, սիրուն, համբերատարությանը, հալածանքներին, չարչարանքներին, ինչպես որ ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լյուստրիայում։ Ինչպիսի՛ հալածանքների համբերեցի և բոլորից ինձ Տերն ազատեց։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 3, 1-15)

Ewangelia wg św. Jana
Nazajutrz lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły do Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
(Ew. Jana 6, 22–38)

Հաջորդ օրը ժողովուրդը,որ մնացել էր ծովի այն կողմը, տեսավ, որ այնտեղ այլ նավակ չկա,բացի մեկից,որի մեջ մտել էին Հիսուսի աշակերտները, իսկ Հիսուսը իր աշակերտների հետ նավակ չէր մտել, այլ միայն իր աշակերտներն էին գնացել։ Սակայն Տիբերիայից ուրիշ նավակներ էլ էին գալիս այն տեղին մոտ, որտեղ հացն էին կերել։Երբ ժողովուրդը տեսավ, որ Հիսուսն այդտեղ չէ, և ոչ էլ նրա աշակերտ ները, նավակներն առան ու Կափառնաում եկան՝ Հիսուսին փնտրելու։ Եվ երբ նրան գտան ծովի մյուս կողմում, ասացին նրան.
"Ռաբբի՛, ե՞րբ եկար այստեղ"։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց ու ասաց. "Ճշմարիտ,ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, դուք ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսաք,այլ որովհետև կերաք այն հացից և կշտացաք։Գնացե՛ք, աշխատեք ոչ թե կորստյան ենթակա կերակուրի համար,այլ այն կերակուրի, որը մնում է հաւիտենական կյանքի համար, և որը Մարդու Որդին կտա ձեզ,քանի որ նրան իր կնիքով հաստատել է Հայրը՝Աստված"։ րան ասացին." Ի՞նչ անենք, որ Աստծու ուզած գործերը գործենք"։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց և ասաց."Աստծու ուզած գործն այս է.որ հավատաք նրան, ում նա ուղարկեց"։ Նրան ասացին."Ի՞նչ նշան կանես, որ տեսնենք ու հավատանք, ի՞նչ կգործես։Մեր հայրերն անապատում մանանան կերան, ինչպես որ գրված է. "Երկնքից նրանց հաց տվեց ուտելու"։ Հիսուսը նրանց ասաց."Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ,Մովսեսը չէր, որ ձեզ երկնքից հաց տվեց, այլ իմ Հայրն է, տալիս ձեզ ճշմարիտ հացը երկնքից. որովհետև Աստծու հացը նա է, որ իջնում է երկնքից և կյանք է տալիս աշխարհին"։ Նրան ասացին. "Տե՛ր, ամեն ժամ տու՛ր մեզ այդ հացը"։ Հիսուսը նրանց ասաց. "Ես եմ կենաց հացը, ով դեպի ինձ գա, չի քաղցի, և ով ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի։ Բայց ես ձեզ ասել եմ, որ ինձ տեսաք և չեք հավատում։ Բոլոր նրանք, ում Հայրն ինձ տալիս է,կգան ինձ մոտ,և ով ինձ մոտ գա, դուրս չեմ անի. որովհետև ես երկնքից իջա ոչ թե իմ կամքը կատարելու,այլ կամքը նրա, ով ինձ ուղարկեց։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 6, 22-38)
»