default_mobilelogo

2 List do Tymoteusza
Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Przecież w wielkim domu znajdują się naczynia nie tylko złote i srebrne, lecz i drewniane, i gliniane: jedno do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego. Jeśliby więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym do każdego dobrego czynu.

Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój - wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Unikaj natomiast głupich i niedouczonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie. A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale [ma] być łagodnym względem wszystkich, skorym do nauczania, zrównoważonym. Powinien z łagodnością pouczać wrogo usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie do poznania prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, żywcem schwytani przez niego, zdani na wolę tamtego.
(2 Tym 2, 15–26)

Ջա՛նք արա, որ Աստծու առաջ քո անձն ընտիր կանգնեցնես, իբրև մի մշակ, առանց ամոթի, որպեսզի ճշմարտության խոսքն ուղիղ մատակարարես։ Բայց պիղծ ունայնախոսությունից հե՛տ քաշվիր, որովհետև ավելի առաջ կգնան չարության մեջ։ Եվ նրանց խոսքերը քաղցկեղի պես ճարակում են։ Նրանցից են Հիմենոսն ու Փիլետոսը, որոնք ճշմարտությունից շեղվել են՝ ասելով, թե մեռելների հարությունն արդեն եղել է, և ոմանց հավատը կործանում են։ Բայց Աստծու հաստատուն հիմքը կանգուն է և այս կնիքն ունի. "Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են ", և "Անիրավությունից թող հետ կանգնի ամեն ոք, ով Քրիստոսի անունն է կանչում"։ Բայց մի մեծ տան մեջ միայն ոսկեղեն ու արծաթեղեն անոթներ կան, այլ փայտե ու հողե էլ։ Կան, որ պատվի համար են, և կան, որ անարգության համար են։ Եթե մեկն իր անձն այդպիսիներից մաքրի, նա պատվական անոթ կլինի՝ սրբված ու իր Տիրոջն օգտակար, ամեն բարի գործի համար պատրաստված։ Երիտասարդական ցանկություններից փախի՛ր, այլ հետևի՛ր արդարության, հավատի, սիրուն, խաղաղության՝ Տիրոջ անունը մաքուր սրտով կանչողների հետ։
Բայց հիմար ու անօգուտ վիճաբանություններից հե՛տ քաշվիր՝ իմանալով, որ կռիվներ են ծնվում։ Սակայն Տիրոջ ծառան պետք չէ որ կռիվ անի, այլ բոլորի հետ հեզահոգի լինի, սովորեցնող, ոխ չպահող, հակառակվողներին հեզությամբ խրատի, թերևս Աստված նրանց ապաշխարություն տա ճշմարտությունն իմանալու համար, և զգուշանալու սատանայի որոգայթից, որով նրանք բռնվել են՝ նրա կամքին ծառայելու համար։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 2, 15-26)

Ewangelia wg św. Jana
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze i zbliżającego się do łodzi. I przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się!» Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do którego zdążali.
(Ew. Jana 6, 15–21)

Երբ Հիսուսն իմացավ, որ գալու են իրեն տեսնելու և բռնի կերպով թագավոր դարձնելու, կրկին միայնակ դեպի լեռը գնաց։
Երբ երեկո եղավ, նրա աշակերտները ծովեզերք իջան։ Նավակ նստելով՝ գնացին դեպի ծովի մյուս կողմը՝ դեպի Կափառնաում։ Եվ երբ մութն ընկավ, Հիսուսը դեռ նրանց մոտ չէր եկել, իսկ ծովն ուժգին հողմից փոթորկվում էր։ Շուրջ քսանհինգ կամ երեսուն ասպարեզ թիավարելուց հետո տեսան ծովի վրայով քայլող Հիսուսին, որ մոտեցել էր նավակին և սաստիկ վախեցան։ Եվ նա ասաց նրանց. "Ես եմ, մի՛ վախեցեք"։ Եվ ուզում էին նավակ հանել նրան, սակայն նավակը շուտով հասավ այն տեղը, ուր գնում էին:
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 6, 15-21)
»