default_mobilelogo

List do Rzymian
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.

(Rz 5, 1-5)

Արդ մենք, հավատով արդարացած լինելով, Աստծու հետ խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նրա միջոցով հավատով ընդունել ենք այս շնորհի մեջ մտնելն էլ, որի մեջ կանգնած ենք և պարծենում ենք Աստծու փառքի հույսով։ Եվ ոչ միայն այսքան, այլ նեղությունների մեջ էլ ենք պարծենում՝ գիտենալով, որ նեղությունը համբերություն է առաջացնում, համբերությունը՝ փորձառություն, փորձառությունը՝ հույս։ Հույսն էլ չի ամաչեցնում, որովհետև Աստծու սերը սփռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, որ տրվեց մեզ։
(Պողոս Առաքեալի թուղթը հռոմեացիների 5, 1-5)

Ewangelia wg św. Mateusza
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
(Ew. Mt 5, 1-12)

Հիսուսը,տեսնելով ժողովրդի բազմություն, բարձրացավ լեռը։Երբ նստեց այնտեղ, նրան մոտեցան իր աշակերտները։Եվ բացելով բերանը՝սկսեց ուսուցանել նրանց ու ասել.
Երանի՜ հոգով աղքատներին,որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի՜ սգավորներին,որովհետև նրանք կմխիթարվեն։ Երանի՜ հեզերին,որովհետև նրանք երկինքը կժառանգեն։ Երանի՜ արդարության քաղցն ու ծարավն ունեցողներին,որովհետև նրանք կհագենան։ Երանի՜ ողորմածներին,որովհետև նրանք ողորմություն կգտնեն։ Երանի՜ սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Երանի՜ խաղաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծու որդի կկոչվեն։ Երանի՜ արդարության համար հալածվող ներին,որովհետև նրանցն է երկնքի արքա յությունը։ Երանի՜ ձեզ,երբ ձեզ նախատեն ու հալա ծեն և ստելով ձեր մասին ամեն տեսակ զրպարտություն անեն իմ պատճառով։ Ցնծացե՛ք և ուրախացե՛ք, որովհետև մեծ է ձեր վարձը երկնքում։Հիրավի,այդպես հալածեցին ձեզնից առաջ ապրած մարգարեներին։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 5, 1-12)
»