default_mobilelogo

2 List do Koryntian
Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny - na śmierć, dla drugich zapach ożywiający - na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.

(2 Kor 2, 14-17)

Բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ Քրիստոսով հաղթող է անում, և իր գիտության բույրը ամեն տեղ հայտնվում է մեզանով։ Որովհետև մենք Աստծու առաջ Քրիստոսի անուշ բույրն ենք՝ փրկվածների թե կորածների մեջ։ Ոմանց համար՝ մահվան հոտ դեպի մահ, իսկ ոմանց համար՝ կյանքի բույր դեպի կյանք։ Եվ այս բաների համար ո՞վ ընդունակ կլինի։ Որովհետև շատերի նման չենք, որոնք Աստծու խոսքը խեղաթյուրում են, այլ պարզությամբ, ինչպես Աստծու կողմից՝ Աստծու առաջ խոսում ենք Քրիստոսով։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 2, 14-17)

Ewangelia wg św. Łukasza
Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
(Ew. Łk 6, 13-20)

Այդ օրերին Հիսուսը լեռ բարձրացավ աղո թելու և ամբողջ գիշերն անցկացրեց Աստծուն աղոթելով։ Եվ երբ լույսը բացվեց կանչեց իր աշակերտներին և ընտրեց նրանցից տասներկուսին,որոնց և առաքյալներ անվանեց.Սիմոնին, որին Պետրոս կոչեց, և Անդրեասին՝ նրա եղբորը, Հակոբոսին, Հովհաննեսին, Փիլիպպոսին, Բարթողոմեոսին, Մատթեոսին, Թովմասին, Ալփեոսի որդի Հակոբոսին, Սիմոնին՝ Նախանձահույս կոչվածին, Հակոբի որդի Հուդային և Իսկարիովտացի Հուդային, որը և մատնիչ եղավ։
Եվ նրանց հետ իջավ մի տափարակ տեղ, որտեղ նրա աշակերտների մի մեծ խումբ և ամբողջ Հուդայից ու Երուսաղեմից և Տյուրոսից ու Սիդովնից շատ մեծ բազմութ յուն եկել էր լսելու նրան և բժշկվելու իրենց հիվանդություններից։ Պիղծ ոգիներից տառապողները բժշկվում էին։ Եվ ամբողջ ժողովուրդն ուզում էր դիպչել նրան, որովհետև նրանից մեծ զորություն էր դուրս գալիս և բժշկում բոլորին։ Հիսուսը հայացքը հառեց իր աշակերտների վրա ու ասաց.
Երանի՜ հոգով աղքատներիդ, որովհետև ձերն է Աստծու արքայությունը։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 6, 13-20)

»