default_mobilelogo

List do Galatów
Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego [tylko] piętnaście dni. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię. Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji. Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nie znany. Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą ongi usiłował wytępić. I wielbili Boga z mego powodu.

(Ga 1, 11-24)

Տեղեկացնում եմ ձեզ, եղբայրնե՛ր, այն Ավետարանը, որ իմ կողմից քարոզվեց, մարդուց չէ, որովհետև ես ոչ թե մարդուց ստացա այն կամ սովորեցի, այլ Հիսուս Քրիստոսի հայտնությամբ ինձ տրվեց։
Քանի որ դուք իմ՝ հրեության մեջ եղած ժամանակ վարքի մասին լսել եք, որ Աստծու եկեղեցին չափից դուրս հալածում էի և կործանում այն։ Հրեության մեջ ինձ ազգակից հասակակիցներից շատերից առաջադեմ էի և իմ հայրենի ավանդույթներին առավել նախանձախնդիր։ Բայց երբ Աստված բարեհաճեց իմ մոր որովայնից ինձ ընտրել ու իր շնորհի միջոցով կոչել՝ հայտնելու իր Որդուն իմ միջոցով, որպեսզի նրան հեթանոսների մեջ ավետարանեմ, այն ժամանակ ես անմիջապես որևէ մեկից խորհուրդ չհարցրի և ոչ էլ ելա Երուսաղեմ՝ նրանց մոտ, ովքեր ինձանից առաջ առաքյալներ էին, այլ Արաբիա գնացի ու վերադարձա Դամասկոս։ Այնուհետև երեք տարի հետո Երուսաղեմ ելա՝ Պետրոսին տեսնելու. տասնհինգ օր նրա մոտ եղա։ Առաքյալներից մեկ ուրիշի չտեսա, բացի Տիրոջ եղբայր Հակոբոսից։ Բայց ինչ որ գրում եմ ձեզ, ահա Աստծու առաջ եմ ասում, որ սուտ չէ։ Հետո Ասորիքի և Կիլիկիայի կողմերը եկա։ Ես անձամբ անծանոթ էի Հրեաստանում Քրիստոսի եկեղեցիներին։ Միայն լսել էին, թե՝ «Նա, որ մի ժամանակ մեզ հալածում էր, հիմա այն հավատն է քարոզում, որ առաջ կործանում էր»։ Եվ ինձանով փառավորում էին Աստծուն։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ 1, 11- 24)

Ewangelia wg św. Marka
Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę». Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.
(Ew. Mk 12, 18-34)

Հիսուսի մոտ եկան սադուկեցիները, որոնք ասում են, թե՝ հարություն չկա, և նրան հարց տվեցին ու ասացին. "Վարդապե՛տ, Մովսեսը մեզ համար օրենք է գրել."Եթե մեկի եղբայրը մեռնի և կին թողնի,բայց զավակ չթողնի,նրա եղբայը թող ամուսնանա նրա կնոջ հետ և իր եղբոր համար զավակ ապահովի"։ Արդ,մեզ մոտ յոթ եղբայրներ կային։ Առաջինն ամուսնացավ և մեռավ՝ առանց զավակ թողնելու։Երկրորդն ամուսնացավ նույն կնոջ հետ,և նա էլ մեռավ առանց զավակ թողնելու։Երրորդը նույնպես։Յոթն էլ ամուսնացան և զավակ չթողեցին։ Բոլորից հետո մեռավ նաև կինը։Արդ, հարության ժամանակ,երբ նրանք հարություն առան,նրանցից ու՞մ կինը կլինի,քանի որ յոթն էլ նրան որպես կին ունեցան"։ Հիսուսը պատասխան տվեց նրանց և ասաց."Արդյոք հենց այն պատճառով չե՞ք մոլորված,որ չգիտեք ո՛չ Սուրբ Գիրքը,ո՛չ էլ Աստծու զորությունը։ Արդարև,երբ մեռելներից հարություն առնեն,,ո՛չ տղամարդիկ կամուսնանան, և ո՛չ էլ՝ կանայք,այլ կլինեն ինչպես հրեշտակները,որ երկնքում են։Իսկ մեռել ների հարության մասին դուք չե՞ք կարդա ցել Մովսեսի գրքում՝ մորենու դրվագում, թե ինչպես Աստված ասաց նրան."Ես եմ Աբրահամի Աստվածը, Իսահակի Աստվա ծը և Հակոբի Աստվածը"։ Իսկ Աստված մեռեների Աստված չէ, այլ ողջերի։ Ուստի դուք չափազանց մոլորված եք"։
Դպիրներից մեկը,մոտենալով,լսում էր նրանց վիճաբանությունը։Երբ տեսավ,թե Հիսուսը նրանց լավ պատասխան տվեց, հարցրեց նրան և ասաց."Ո՞րն է գլխավոր պատվիրանը"։ Հիսուսը ասաց նրան. "Ամենից գլխավոր պատվիրանն է."Լսի՛ր, Իսրայե՛լ, Տերը՝ մեր Աստվածը, միակ Տերն է"։ Եվ՝ 《Սիրի՛ր Տիրոջը՝ քո Աստծուն, քո ամբողջ սրտով քո ամբողջ հոգով,քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ》։Սա է գլխավոր պատվիրանը։Երկրորդը նման է սրան.《Սիրի՛ր քո ընկերոջը քո անձի պես》։ Սրանցից ավելի մեծ պատվիրան չկա"։
Դպիրը նրան ասաց."Լա՛վ է, Վարդապե՛տ, ճիշտ ասացիր,որ Աստված մեկ է և նրանից բացի ուրիշ Աստված չկա, և նրան ամբողջ սրտով,ամբողջ զորությամբ և ամբողջ մտքով սիրելը, ինչպես նաև ընկե րոջն իր անձի պես սիրելն առավել է քան ողջակեզներն ու զոհերը"։ Հիսուսը, տեսնելով,որ նա խելացի պատասխանեց, նրան ասաց."Հեռու չես Աստծու արքայութ յունից"։Եվ ոչ ոք այլևս չէր համարձակվում որևէ բան հարցնել նրան։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 12, 18-34)

»