default_mobilelogo

List do Rzymian
Proszę was jeszcze, bracia, strzeżcie się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia przeciw nauce, którą otrzymaliście. Strońcie od nich! Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi służą, ale własnemu brzuchowi, a pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków. Wasze zaś posłuszeństwo znane jest wszystkim. A więc raduję się z was, pragnę jednak, abyście byli w dobrym przemyślni, a co do zła – niewinni. Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!

Pozdrawia was współpracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy. Pozdrawiam was w Panu i ja, Tercjusz, który pisałem ten list. Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego KościołaPozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat.

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.
(Rz 16, 17-27)

Եղբայրնե՛ր, աղաչում եմ ձեզ, որ զգուշանաք նրանցից, ովքեր հերձվածներ ու գայթակղություններ են առաջացնում այն վարդապետությունից դուրս, որ դուք սովորել եք. նրանցից հեռո՛ւ մնացեք։ Այդպիսիները մեր Տեր Քրիստոսին չեն ծառայում, այլ իրենց որովայնին, և պարզամիտների սրտերը քաղցր խոսքերով ու գովասանքներով են մոլորեցնում։ Քանզի ձեր հնազանդությունն ամենքին է հայտնի դարձել, արդ ձեզ համար ուրախ եմ. միայն ուզում եմ, որ դուք բարու հանդեպ իմաստուն լինեք, իսկ չարի հանդեպ՝ անմեղ։ Եվ խաղաղության Աստվածը թող շուտով սատանային ձեր ոտքերի տակ խորտակի։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը ձեզ հետ լինի. ամեն։
Ձեզ ողջունում են իմ գործընկեր Տիմոթեոսը և Ղուկիոսը, Յասոնն ու Սոսիպատրոսը՝ իմ ազգականները։ Ողջունում եմ ձեզ նաև ես՝ Տերտիոսս, որ Տիրոջով այս նամակը գրեցի։ Ձեզ ողջունում է Գայիոսը՝ իմ և ամբողջ եկեղեցու հյուրընկալը։ Ձեզ ողջունում է Երաստոսը՝ քաղաքի գանձապահը, ինչպես նաև Կվարտոս եղբայրը։ Մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի շնորհը ձեր բոլորի հետ թող լինի:
Եվ հիմա նրան, որ կարող է ձեզ հաստատ պահել ըստ իմ Ավետարանի և ըստ Հիսուս Քրիստոսի քարոզության, ըստ այն խորհրդի հայտնության, որ հավիտենական ժամանակներից ի վեր լուռ պահված էր, սակայն այժմ հայտնված է մարգարեների գրքերի միջոցով հավիտենական Աստծու հրամանով և բոլոր հեթանոսներին ծանուցված է հավատին հնազանդվելու համար, միակ իմաստուն Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով նրան փա՜ռք հավիտյանս։ Ամեն։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 16, 17-27)

Ewangelia wg św. Mateusza
Potem odprawił tłumy, wsiadł do łodzi i przybył w granice Magedan.

Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba. Lecz On im odpowiedział: «Wieczorem mówicie: "Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni", rano zaś: "Dziś burza, bo niebo się czerwieni i jest zasępione". Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie możecie? Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza». Z tym ich zostawił i odszedł.
Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł do nich: «Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!» Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: «Nie wzięliśmy chleba». Jezus, poznawszy to, rzekł: «Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów? Ani owych siedmiu chlebów na cztery tysiące, i ileście koszów zebrali? Jak to, nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam, lecz: strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów?» Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.
(Ew. Mt 15, 39 – 16, 12)

Երբ Հիսուսն արձակեց ժողովրդին, նա վակ ելավ և եկավ Մագդաղայի սահման ները։
Փարիսեցիներն ու սադուկեցիները մոտե ցան Հիսուսին և փորձելու նպատակով խնդրում էին,որ երկնային մի նշան ցույց տա իրենց։Հիսուսը պատասխան տվեց և ասաց նրանց."Արևամուտին,չարախոս նե՛ր,երբ տեսնեք,որ հորիզոնը կարմրել է, կասեք."Վաղը եղանակը լավ պիտի լինի"։ Իսկ առավոտյան,երբ երկինքը կարմրի և մթագնի,կասեք."Այսօր փոթորիկ պիտի լինի"։Երբ երկնքին նայելով կարող եք կանխատեսել գալիք եղանակը,ապա չե՞ք կարող ներկա ժամանակի նշանները տես նելով՝հասկանալ նրանց իմաստը։Չար ու շնացող մի սերունդ նշան է ուզում,բայց նրան նշան չի տրվի Հովնան մարգարեի նշանից բացի"։Ապա նրանց թողեց և հեռացավ։
Աշակերտներն էլ լճի մյուս կողմը գնացին և մոռացան հաց վերցնել։Հիսուսը նրանց ասաց."Տեսե՛ք և զգուշացե՛ք սադուկեցինե րի ու փարիսեցիների խմորից"։Նրանք խորհում էին իրենց մեջ և ասում."Հաց չվերցրինք"։ Հիսուսն իմացավ այդ և ասաց."Թերահավատնե՛ր,ինչու՞ եք ձեր մտքում։խորհում,թե հաց չունեք։Դեռևս չե՞ք հասկանում և չե՞ք հիշում,որ հինգ նկանա կը հինգ հազարին կերակրեց,և քանի՞ սա կառ կտորտանք հավաքեցիք։Եվ ոչ էլ յոթ նկանակը,որ չորս հազարին կերակրեց, և քանի՞ սակառ կտորտանք հավաքեցիք։ Արդ, ինչպե՞ս չեք հասկանում,որ հացի համար չէ,որ ասացի ձեզ զգուշանալ փա րիսեցիների ու սադուկեցիների խմորից"։ Այդժամ հասկացան,որ ասել էր զգուշա նալ ոչ թե հացի խմորից,այլ փարիսեցինե րի ու սադուկեցիների աղանդից։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 15, 39 - 16, 12)
»