default_mobilelogo

Po zajęciu Podola przez Turków w 1672 r. część ormiańskich uciekinierów trafiła do Łyśca niedaleko Stanisławowa. Około 1728 r. powstała tu prawdopodobnie parafia ormiańskokatolicka. Pierwszy drewniany kościół spłonął w 1779 r., a w nim spaliło się też archiwum parafialne W kolejnej świątyni, także drewnianej, odbywały się msze św. zarówno w obrządku łacińskim, jak i ormiańskim. Na początku XIX w. zanotowano 300 wiernych parafii ormiańskiej. Budynek kościoła przetrwał do 1830 r., kiedy to strawił go pożar.
Za sprawą gubernatora Galicji i właściciela Łyśca, hr. Rudolfa Stadiona, oraz proboszcza Dominika Barącza powstała nowa murowana, otynkowana świątynia. Konsekrowana w 1854 r. pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny była wspólnym kościołem parafialnym obu obrządków katolickich. Zbudowana została na planie zbliżonym do krzyża łacińskiego, z prostokątną nawą trójprzęsłową, prezbiterium oraz przylegającymi do niego pomieszczeniami zakrystii i skarbca; wewnątrz znajdowało się pięć neogotyckich ołtarzy. Obok wzniesiono kaplicę św. Grzegorza Oświeciciela ufundowaną przez Jakuba Krzysztofowicza.
Jeszcze w XVIII w. zasłynął łaskami obraz Matki Boskiej Łysieckiej. W 1902 r. Stolica Apostolska udzieliła 11 odpustów związanych z tym wizerunkiem. W czasie I wojny światowej kościół został całkowicie ograbiony. Odnaleziony, ale obrabowany z kosztowności obraz został przeniesiony do kościoła w Stanisławowie. Dopiero po bitwie warszawskiej i zwycięskiej kontrofensywie cudowny wizerunek wrócił 7 września 1920 r. do Łyśca. Ostatni proboszcz ormiańskokatolicki w Łyścu, ks. Józef Magierowski, przewiózł obraz do Polski, a duszpasterz ormiański  ks. Kazimierz Roszko umieścił go w głównym ołtarzu kościoła św. Trójcy w Gliwicach. Znajduje się on tam do dziś.
W łysieckim kościele po II wojnie znajdowały się sowiecka komisja poborowa i skład towarów. Stojącą obok kaplicę zburzono. W latach 60. budynek zamieniono na kinoteatr, dokonując poważnej przebudowy. W 1998 r. świątynię przekazano miejscowej parafii rzymskokatolickiej, która przeprowadziła remont i odbudowała dzwonnicę. W 2001 r. w setną rocznicę śmierci ormiańskiego arcybiskupa lwowskiego Izaaka Mikołaja Isakowicza, który urodził się w Łyścu, w kościele odbyły się tu uroczystości z udziałem Nersesa Bedrosa XIX, ormiańskokatolickiego patriarchy z Bejrutu.

* 

After capture of Podole by the Turks in 1672 part of Armenian refugees went to Lysiec near Stanislawow. Around 1728 an Armenian Catholic parish was established there. The first wooden church burned down in 1779 and the parish archives also burned down there. In the next wooden temple, masses were held, both in the Latin and Armenian rites. At the beginning of the nineteenth century, 300 believers of the Armenian parish were recorded. The church building survived until 1830 when it was destroyed by fire.
Thanks to the Governor of Galicia and the owner of Lysiec, Count Rudolf Stadion and the parson, Dominik Baracz, a new brick and plastered temple was built. It was consecrated in 1854 under the invocation of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. It was a common parish church for both Catholic rites. It was built on a plan similar to the Latin cross, with a rectangular nave with three spheres, a chancel and the adjoining rooms of the sacristy and treasury. There were five neo-gothic altars inside. Next to it, the chapel of Saint Gregory the Illuminator was erected, funded by Jakub krzysztofowicz.
Still in the 18th century, the image of the Mother of God from Lysiec was famous for its graces. In 1902, the Apostolic See gave 11 indulgences related to this image. During the First World War the church was completely looted. The painting, found but robbed of its valuables, was transferred to the church in Stanisławów. Only after the Battle of Warsaw and the victorious counter-offensive the miraculous image returned to Lysiec on September 7, 1920. The last Armenian Catholic parson in Lysiec, priest Józef Magierowski, brought the painting to Poland, and the Armenian priest Kazimierz Roszko placed it in the main altar of the Church of the Holy Trinity in Gliwice. It is still there today.
After the Second World War in the church in Lysiec there were a Soviet conclusion  commission and a warehouse of goods. The chapel next to it was demolished. In the 60s, the building was turned into a cinema and theater after a major reconstruction. in 1998 The temple was handed over to the local Roman Catholic parish, which carried out  its renovation and rebuilt the belfry. In 2001, on the hundredth anniversary of the death of the Armenian archbishop of Lviv, Izaak Mikolaj Isakowicz, who was born in Lysiec, there were celebrations in the church with the participation of Neres Bedros XIX, Armenian-Catholic Patriarch from Beirut.

za kalendarzem FKiDOP, 2021