default_mobilelogo

Parafia ormiańskokatolicka w Czerniowcach powstała w 1836 r. na prośbę bukowińskich Ormian zamieszkałych w mieście i okolicznych wsiach. Początkowo wierni nie posiadali własnego kościoła, a liturgię sprawowano przed ołtarzem św. Grzegorza Oświeciciela ufundowanym w kościele parafialnym obrządku łacińskiego. Budowę własnej świątyni rozpoczął w 1870 r. proboszcz ks. Florian Mitulski, angażując w realizację tego pomysłu wielu poważanych bukowińskich Ormian. Powstała ona w czasie, kiedy społeczność ormiańska była nie tylko niewielka (1200 wiernych), ale także bardzo zasymilowana ze społecznością polską. Kościół w stylu łączącym elementy bizantyńskie, romańskie i gotyckie, zbudowany przez czeskiego architekta Josefa Hlavkę, został konsekrowany w 1879 r. pod wezwaniem św. Grzegorza Oświeciciela przez arcybiskupa lwowskiego Grzegorza Romaszkana. Po I wojnie światowej parafia znalazła się na terenie Rumunii, jednak nadal należała do arcybiskupstwa ormiańskiego we Lwowie. Do parafii należały także kaplice w pobliskich wsiach, m.in. w Baniłowie Ruskim i Karapczyjowie.

Ostatnim proboszczem parafii czerniowieckiej był zmarły w 1951 r. w Krakowie ks. Andrzej Łukasiewicz, zasłużony działacz polonijny na Bukowinie, prezes Towarzystwa Bratniej Pomocy, Czytelni Polskiej, stowarzyszenia Dom Polski i Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii, podczas II wojny zaangażowany w pracę konspiracyjną i pomoc uchodźcom.

Po II wojnie Czerniowce weszły w skład ZSRR, w kościele znajdował się początkowo magazyn, następnie budynek został odrestaurowany i urządzono w nim salę koncertową. Zachował się w dobrym stanie. We wnętrzu przetrwały dawne malowidła i witraże oraz pozostałości pięciu ołtarzy, ambona, a na fasadzie – tablica fundacyjna. Księgi metrykalne parafii czerniowieckiej zostały zdeponowane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i są przechowywane tam do dzisiaj.

* 

The Armenian Catholic Parish in Czerniowce was established against the request of the Bukowina Armenians living in this town and neighboring villages. At the beginning believers did not have their own church. Liturgies were celebrated in front of the altar of Saint Gregory the Illuminator which had been founded in the parish Church of Latin rite. The construction of their own temple was started by the priest Florian Mitulski who engaged in this venture many respected Bukowina Armenians. Eventually the temple was established at a time when the Armenian community was not only small (1200  believers) but also very assimilated with the local Polish community. The church in a style combining Byzantine, Romanesque and Gothic elements was built by the Czech architect  Josef Hlavka. It was consecrated in 1879 under the invocation of the Saint Gregory the Illuminator by the Archbishop of Lviv Grzegorz Romaszkan. After the First World War the parish was placed in Romania but it still belonged to the Armenian Archbishopric in Lviv. The Parish included also chapels in the villages situated nearby, among other in Ruskie Banilowo oraz Karapczyjow.The last pastor of the Czerniowce Parish was priest Andrzej Lukasiewicz , who died in Cracow in 1951. He was  a well-deserved activist of the Polish Community in Bukowina and President of Association of Brotherly Aid.  He was active in Polish libraries, Polish House (Dom Polski) Association and Union of Polish Associations in Romania. At the time of Second World War he was involved in underground movements  and helping refugees.

After the Second World War Czerniowce was in the Soviet Union. At first the church was changed into warehouse. Then the building was renovated and concert hall was arranged in. The building itself was in good condition. In the interior have survived old paintings and stained glass windows as well as remains of five altars and pulpit. In the façade part the foundation plaque has survived.

The Czerniowce parish registers have been deposited in the archdiocese archives in Poznan and they are  kept there until today. 

za kalendarzem FKiDOP, 2021