default_mobilelogo

Pierwsi Ormianie przybyli do Kut z Mołdawii. Na mocy przywileju erekcyjnego miasta z 1715 r. wzniesiono tu drewnianą świątynię ormiańską. W 1765 r. w Kutach było 70 ormiańskich gospodarzy zajmujących się kupiectwem i wyrobem safianu. Przy kościele funkcjonowały cztery bractwa religijne i bank pobożny.

Po pożarze w 1779 r. zaczęto budować nowy murowany kościół, konsekrowany w 1791 r. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, z obrazem Matki Boskiej w głównym ołtarzu. Świątynia, murowana z cegły i otynkowana, stoi w górnej części Kut. Plan kościoła to kwadratowe prezbiterium, prostokątna, dwuprzęsłowa nawa, kwadratowy przedsionek i przylegająca do prezbiterium kwadratowa zakrystia z aneksem. Wnętrze zdobiła bogata polichromia, dekoracje malarskie i obrazy w ołtarzach bocznych. Szczególną czcią otaczano łaskami słynący obraz św. Antoniego Padewskiego, a coroczny odpust w dniu jego święta, obchodzonego 13 czerwca, był znany nie tylko na Pokuciu i gromadził rzesze wiernych. Ponadto na parceli znajdowały się: dzwonnica, plebania, budynki gospodarcze i ogród.

Kuty były największą parafią ormiańską na Kresach, w końcu XIX w. liczyła ona nawet 2 tysiące wiernych. Aż do lat 30. XX w. Ormianie zachowali tu swoje obrzędy, tradycje, potrawy oraz specyficzny język ormiański (tzw. dialekt kucki). Ostatni proboszcz parafii ormiańskiej ks. Samuel Manugiewicz, wielki społecznik oraz burmistrz i honorowy obywatel Kut, bardzo rozpropagował miasto jako wspaniałe letnisko, dlatego miejscowość odwiedzali liczni turyści i kuracjusze.

Ks. Samuel Manugiewicz pozostał po wojnie w Kutach, gdzie zmarł w 1956 r. i został pochowany na miejscowym cmentarzu. Kościół zamknięto dla wiernych w 1946 r. i przeznaczono na magazyn. Dzwonnica i figura Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia stojąca przed kościołem zostały rozebrane. W 1990 r. gmach przekazano Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Przeprowadzono remont, pozostawiając elementy dawnego wyposażenia; przetrwały ormiańskie malowidła i napisy na sklepieniach oraz przedwojenna polichromia. Pod mensą ołtarza zachowała się wmurowana płyta nagrobna z napisem: „Tu leży Piotr Kirkorowicz Romaszkan. Fundator. Umarł dnia 7.1785”. W zachodniej części działki nadal znajduje się kaplica św. Grzegorza Oświeciciela, a w chórze stoją drewniane wiedeńskie organy z początku XX w.

* 

First Armenians came to Kuty from Moldova Under the town’s foundation privilege from 1715, a wooden Armenian temple was erected here. in 1765, there were 70 Armenian farmers in Kuty, engaged in trade and morocco production. Four religious fraternities and a pious bank operated at the church.

After the fire in 1779, a new brick church was built, consecrated in 1791 dedicated to the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary with the image of the Virgin Mary in the main altar. A brick and plastered temple is situated in the upper part of Kuty. The plan of the church is a square chancel, a rectangular two-span nave, a square vestibule and a square sacristy with an annex adjacent to the presbytery. The interior was decorated with rich polychrome, painting ornaments and paintings in the side altars. The image of Saint Anthony of Padua, famous for its graces was especially venerated, and the annual indulgence on its feast day on June 13 was known not only in Pokucie. It gathered crowds of believers. At the parcel there were as well;  belfry, presbytery, farm buildings and garden.

Kuty was the largest Armenian parish in Kresy. At the end of the nineteenth century it had even two thousand believers. Until the 1930s, the Armenians kept here their rites, traditions, dishes and a specific Armenian language (the so-called Kuty dialect).The last parson of the Armenian parish, Father Samuel Manugiewicz, a great social activist and mayor and honorary citizen of Kuty propagated the city a lot  as a wonderful summer resort. Therefore the town was visited by tourists and visitors.

Priest Samuel Manugiewicz remained after the war in Kuty, where he died in 1956 and was buried in the local cemetery. The church was closed to the faithful and turned into a warehouse. The belfry and the statue of Our Lady of the Immaculate Conception standing in front of the church were demolished. In 1990, the building was handed over to the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. The renovation was arranged , leaving elements of the old equipment. Armenian paintings and inscriptions on the vaults and pre-war polychrome have survived. A tombstone with an inscription has been preserved under the altar; Here lies Piotr Kirkorowicz Romaszkan the Founder. Died on January 7, 1785. In the western part of the plot there is still the chapel of St. Gregory the Illuminator, and in the choir there is a Viennese organ from the beginning of the 20th century.

za kalendarzem FKiDOP, 2021