default_mobilelogo

1 List do Tymoteusza
Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.

(1 Tym 2, 1-7)

Արդ, ամենից առաջ աղաչում եմ աղօթք անել, խնդրել, պաղատել, գոհութիւն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանաւանդ թագաւորների եւ բոլոր իշխանաւորների համար, որպէսզի խաղաղութեամբ եւ հանդարտութեամբ վարենք մեր կեանքը, կատարեալ աստուածապաշտութեամբ եւ սրբութեամբ.  ա՛յդ է բարին եւ ընդունելին մեր Փրկչի՝ Աստծու առաջ։ Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկուեն եւ հասնեն ճշմարտութեան գիտութեանը. քանզի մէ՛կ Աստուած կայ եւ մէ՛կ միջնորդ՝ Աստծու եւ մարդկանց միջեւ. Յիսուս Քրիստոս՝ մարդը, որ տուեց ինքն իրեն որպէս փրկանք բոլորի համար՝ ի վկայութիւն իր ժամանակների. դրա համար ես կարգուեցի որպէս քարոզիչ եւ առաքեալ (ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով եւ չեմ ստում), եղայ վարդապետ հեթանոսների՝ հաւատով եւ ճշմարտութեամբ։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 2, 1-7)

Ewangelia wg św. Łukasza
Raz wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

(Ew. Łk 11, 14-23)

Եվ Հիսուսը բժշկեց մի համրի,որի մեջ դև կար,և դևը ելավ,համրը խոսեց,և ամբողջ ժողովուրդը զարմացավ։Եվ նրանցից ոմանք ասացին."Դա դևերին հանում է դե- վերի իշխան Բեեզեբուղի միջոցով"։Իսկ ուրիշները փորձում էին նրան և երկնքից նշան էին ուզում նրանից։Իսկ նա,իմանա լով նրանց մտածումները,ասաց նրանց. "Ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագավո րություն ավերվում է,նույնպես և ամեն ըն տանիք,որի անդամները կռվում են միմյանց հետ։Արդ,եթե սատանան էլ ինքն իր մեջ բաժանվեց,նրա թագավորությունը ինչպե՞ս կարող է կանգուն մնալ.որովհետև իմ մասին ասում եք."Դա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեեզեբուղի միջոցով"։Եթե ես դևերին հանում եմ Բեեզեբուղի միջո ցով,ձեր հետևորդները ինչո՞վ են հանում. դա ցույց է տալիս,որ դուք սխալ եք։ Իսկ եթե Աստծու ուժով եմ հանում դևերին, ապա Աստծու արքայությունը հասել է ձեզ վրա։Երբ հզոր մի մարդ լավ զինվի՝ պահ պանելու իր տունը, նրա ինչքն ապահով կլինի։Բայց եթե նրանից ավելի հզորը գա նրա վրա և հաղթի նրան,նրանից կհանի այն զենքերը,որոնց վրա հույս էր դրել, և նրա ավարը կբաժանի։Ով ինձ հետ չէ, հա կառակ է ինձ, և ով ինձ հետ չի հավաքում ցրում է"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 11, 14-23)
»