default_mobilelogo

1 List do Tymoteusza
Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan we wierze i prawdzie.

(1 Tym 2, 1-7)

Արդ, ամենից առաջ աղաչում եմ աղօթք անել, խնդրել, պաղատել, գոհութիւն մատուցել բոլոր մարդկանց համար, մանաւանդ թագաւորների եւ բոլոր իշխանաւորների համար, որպէսզի խաղաղութեամբ եւ հանդարտութեամբ վարենք մեր կեանքը, կատարեալ աստուածապաշտութեամբ եւ սրբութեամբ.  ա՛յդ է բարին եւ ընդունելին մեր Փրկչի՝ Աստծու առաջ։ Նա կամենում է, որ բոլոր մարդիկ փրկուեն եւ հասնեն ճշմարտութեան գիտութեանը. քանզի մէ՛կ Աստուած կայ եւ մէ՛կ միջնորդ՝ Աստծու եւ մարդկանց միջեւ. Յիսուս Քրիստոս՝ մարդը, որ տուեց ինքն իրեն որպէս փրկանք բոլորի համար՝ ի վկայութիւն իր ժամանակների. դրա համար ես կարգուեցի որպէս քարոզիչ եւ առաքեալ (ճշմարիտ եմ ասում Քրիստոսով եւ չեմ ստում), եղայ վարդապետ հեթանոսների՝ հաւատով եւ ճշմարտութեամբ։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 2, 1-7)

Ewangelia wg św. Łukasza
Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: «Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę». Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: "Idź!" – a idzie; drugiemu: "Chodź!" – a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to!" – a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani wrócili do domu zastali sługę zdrowego.

(Ew. Łk 7, 1-10)

Երբ Հիսուսը վերջացրեց իր ողջ ասելիքը ժողովրդին,մտավ Կափառնաում։Այնտեղ մի հարյուրապետ կար,որի սիրելի ծառան հիվանդացել էր և մերձիմահ էր։Երբ լսեց Հիսուսի մասին,հրեաներից ավագներ ուղարկեց,որ աղաչեն նրան,որպեսզի գա և բժշկի ծառային։Եվ նրանք Հիսուսի մոտ գալով՝ թախանձագին աղաչում էին նրան և ասում."Արժանի է նա,որին այս շնորհը պիտի անես,որովհետև նա սիրում է մեր ազգը և ժողովարանը նա շինեց մեզ համար"։Հիսուսը գնաց նրանց հետ.երբ տնից արդեն շատ հեռու չէր,հարյուրապե տը նրա մոտ բարեկամներ ուղարկեց՝ ասելով."Տե՛ր, նեղություն մի՛ կրիր, որովհետև արժանի չեմ,որ իմ հարկի տակ մտնես.դրա համար էլ ինձ արժանի չհամարեցի քեզ մոտ գալու.այլ՝ խոսքո՛վ ասա,և իմ ծառան կբժշկվի։Որովհետև ինքս էլ իշխանության ենթակա մարդ եմ, իմ ձեռքի տակ զինվորներ ունեմ.սրան ասում եմ՝"Գնա", և գնում է,իսկ մյուսին՝ "Արի՛",և գալիս է,և իմ ծառային՝ "Արա՛ այս բանը"և նա անում է"։Եվ երբ Հիսուսն այս լսեց,զարմացավ նրա վրա,դարձավ իրեն հետևող ժողովրդին և ասաց."Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ Իսրայելի մեջ անգամ այսչափ հավատ չգտա"։
Պատգամավորները տուն վերադարձան և հիվանդ ծառային արդեն բժշկված գտան։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 7, 1-10)
»