default_mobilelogo

1 List św. Piotra
Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy również tą samą myślą się uzbrójcie, że kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem, aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla [pełnienia] ludzkich żądz, ale woli Bożej.
Wystarczy bowiem, żeście w minionym czasie pełnili wolę pogan i postępowali w rozwiązłościach, żądzach, nadużywaniu wina, obżarstwie, pijaństwie i w niegodziwym bałwochwalstwie. Temu też się dziwią, że wy nie płyniecie razem z nimi w tym samym prądzie rozpusty, i źle o was mówią.
Oni zdadzą sprawę Temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego nawet umarłym głoszono Ewangelię, aby wprawdzie podlegli sądowi jak ludzie w ciele, żyli jednak w Duchu - po Bożemu. Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma [dar] przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
(1 P 4, 1-11)

Արդ ինչպես Քրիստոսը, որ մարմնով մեզ համար չարչարվեց, դուք էլ նույն մտքո՛վ զինվեցեք, որովհետեւ մարմնով չարչարվողը դադարում է մեղանչել։ Որպեսզի մարմնի մեջ մնացած ժամանակն այլևս ոչ թե մարդկանց ցանկությունների համաձայն, այլ Աստծու կամքի համաձայն ապրեք։ Որովհետև մեզ համար բավական է, որ մեր կյանքի անցած ժամանակ հեթանոսների կամքը կատարեցինք, երբ վարվում էինք գիջությամբ, ցանկություններով, արբեցությամբ կամ անօրեն կռապաշտություններով։ Դրա համար զարմանում են, որ դուք նրանց հետ նույն անկարգ զեխության մեջ չեք վազում, և հայհոյում են, որ նրանք պետք է հաշիվ տան նրան, ով պատրաստ է կենդանիներին ու մեռածներին դատաստան անելու։ Որովհետև հենց սրա համար մեռելներին էլ ավետարանվեց, որ մարդու կողմից մարմնով դատվեն, բայց Աստծու կողմից հոգով կենդանի լինեն։ Եվ ամեն բանի վերջը մոտեցել է, ուրեմն խոհե՛մ մնացեք և արթու՛ն եղեք աղոթքներում։ Բայց ամենից առաջ իրար նկատմամբ ջերմ սե՛ր ունեցեք, որովհետև սերը ծածկում է մեղքերի շատությունը։ Իրար նկատմամբ հյուրասե՛ր եղեք, առանց տրտունջի։ Ամեն մեկդ ինչ շնորհ որ ընդունել է, այն իրա՛ր մատակարարեցեք, որպես Աստծու շնորհներով լավ տնտեսներ։ Եթե մեկը խոսում է, թող ինչպես Աստծու հրամաններ խոսի, եթե մեկը մատակարարում է, թող լինի ինչպես այն զորությունից, որ Աստված է շնորհում, որպեսզի ամեն բանում Աստված փառավորվի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որին փա՜ռք և զորությու՛ն հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 4, 1-11)

Ewangelia wg św. Mateusza
Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami!» Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż mi!» On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.
(Ew. Mt 15, 21-28)

Այդտեղից ելնելով՝ Հիսուսը գնաց Տյուրոսի ու Սիդովնի կողմերը։ Եվ ահա քանանացի մի կին,գալով այդ սահմաններից,սկսեց աղաղակել և ասել. "Ողորմի՛ր ինձ,Տե՛ր, Դավթի Որդի,դուստրս դաժանորեն դիվահարվում է"։ Հիսուսը, սակայն չպատասխանեց նրան։ Նրա աշակերտնե րը մոտեցան և աղաչում էին նրան ու ասում. "Արձակի՛ր նրան, որովհետև աղաղակում է մեր հետևից"։ Հիսուսը պատասխան տվեց և ասաց. "Ուրիշ տեղ չուղարկվեցի, եթե ոչ Իսրայելի կորած ոչխարների մոտ"։ Կինը մոտեցավ, երկրպագեց նրան և ասաց." Տե՛ր, օգնի՛ր ինձ"։ Հիսուսը պատասխանեց նրան և ասաց. "Լավ չէ մանուկների հացն առնել և շների առաջ գցել"։ Եվ նա ասաց."Այո՛, Տե՛ր, բայց շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած փշրանքներով"։ Այդժամ Հիսուսը պատասխանեց նրան և ասաց. "Ո՛վ կին, մեծ է հավատդ, թող քո ուզածի պես լինի քեզ"։ Եվ այդ նույն ժամին նրա դուստրը բժշկվեց։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 15, 21-28)

»