default_mobilelogo

2 List do Koryntian
Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo Chrystusowi z gotowością ukarania każdego nieposłuszeństwa, kiedy już wasze posłuszeństwo stanie się doskonałe.

(2 Kor 10, 3-6)

որովհետեւ, թէպէտեւ մարմնի մէջ ենք ապրում, բայց մարդկային նկատումներից մղուած չէ, որ պայքարում ենք (քանի որ պայքարելու մեր զէնքը մարմնաւոր չէ այլ՝ Աստծու կողմից տրուած զօրաւոր զէնք է՝ քանդելու համար ամրութիւնները). քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծու գիտութեան դէմ գոռոզացած ամէն ծառացում եւ գերելով բոլոր մտքերը՝ հնազանդեցնում ենք Քրիստոսին եւ պատրաստ ենք վրէժխնդիր լինելու ամէն անհնազանդութեան համար, որպէսզի ձեր հնազանդութիւնն էլ կատարեալ լինի։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 10, 3-6)

Ewangelia wg św. Mateusza
Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

(Ew. Mt 10, 23-33)

Երբ ձեզ հալածեն մի քաղաքում, փախե՛ք դեպի մեկ ուրիշը,և եթե ձեզ այնտեղից էլ հալածեն,փախե՛ք դեպի մյուսը։Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ,Իսրայելի քաղաքները սպա ռած չեք լինի նախքան Մարդու Որդու գալուստը։Աշակերտն առավել չէ ուսուցչից,ոչ էլ ծառան՝ իր տիրոջից։ Աշա կերտին բավական է,որ իր ուսուցչի նման լինի,և ծառային՝ իր տիրոջ նման։ Եթե տանտիրոջը Բեեղզեբուղ կոչեցին,որքա՜ն ավելի նրա ընտանիքի անդամներին։ Այսուհետև նրանցից չվախենաք, որովհետև չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, և գաղտնի բան,որ չիմացվի։Ինչ որ ձեզ ասում եմ խավարի մեջ,ասե՛ք լույսի մեջ, և ինչ որ լսում եք շշուկով, քարոզե՛ք տանիք ների վրա։Եվ մի՛ վախեցեք նրանցից, ովքեր մարմինն են սպանում, բայց հոգին սպանել չեն կարողանում։ Այլ դուք հատկապես վախեցե՛ք նրանից,ով կարող է թե՛ հոգին և թե՛ մարմինը կորստյան մատ նել գեհենի մեջ։ Չէ՞ որ երկու ճնճղուկ մեկ լումայով է վաճառվում,բայց նրանցից ոչ մեկն իսկ առանց ձեր Հոր գիտության գետնին չի ընկնում։ Իսկ ձեր գլխի յուրա քանչյուր մազն անգամ հաշվված է։ Արդ մի՛ վախեցեք,որովհետև բազմաթիվ ճնճ ղուկներից ավելի արժեք ունեք։Ամեն ոք, ով ինձ կխոստովանի մարդկանց առջև, ես էլ նրան կխոստովանեմ իմ Հոր առջև, որ երկնքում է։Իսկ ով ինձ կուրանա մարդ կանց առջև, ես էլ նրան կուրանամ իմ Հոր առջև,որ երկնքում է"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 10, 23-33)

2 List do Tymoteusza
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem - a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
(2 Tym 3, 10-15)

Բայց դու հետևեցիր իմ ուսուցումին, վարմունքին, մտադրությանը, հավատին, հմաբերատարությանը, սիրուն, համբերությանը, հալածանքներին, չարչարանքներին, ինչպես որ ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկոնիոնում և Լյուստրիայում։ Ինչպիսի՜ հալածանքների համբերեցի, և բոլորից ինձ Տերն ազատեց։ Եվ բոլորը, ովքեր կամենում են աստվածապաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանք պիտի կրեն։ Բայց չար ու խաբեբա մարդիկ չարության մեջ առաջ կգնան՝ մոլորեցնելով ու մոլորվելով։ Բայց դու հաստատու՛ն մնա այն բաների մեջ, որ սովորեցիր ու հավատացիր՝ իմանալով, թե ումի՛ց սովորեցիր, և որ մանկությունիցդ սուրբ գրքերը գիտես, որոնք կարող են քեզ իմաստուն դարձնել՝ փրկության համար այն հավատի միջոցով, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 3, 10-15)

Ewangelia wg św. Łukasza
Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał». Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
(
Ew. Łk 10, 16-20)

Ով ձեզ լսում է,ինձ է լսում,և ով ինձ է մերժում,ինձ ուղարկողին է մերժում,և ով ինձ է լսում,լսում է նրան,ով ինձ ուղարկեց։ 
Յոթանասուներկուսը վերադարձան խնդությամբ և ասացին."Տե՛ր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով"։ Եվ նրանց ասաց."Տեսնում էի սատանային երկնքից ընկնելիս,ինչպես փայլակը։Ահա ձեզ իշխանություն տվեցի իշխելու օձերի,կարիճների և թշնամու ամբողջ զորության վրա։Եվ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու։Բայց մի՛ ուրախացեք այն բանի համար,որ դևերը ձեզ հնազանդվում են,այլ ուրախացե՛ք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 10, 16-20)

»