default_mobilelogo

2 List do Koryntian
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam Ducha jako zadatek.
(2 Kor 5, 1-5)

Քանզի գիտենք, որ, եթէ մեր այս հողեղէն տունը, որ մեր մարմինն է, աւերուի, Աստծուց շինուած անձեռակերտ յաւիտենական տուն ունենք երկնքում։ Եւ այս մարմնի մէջ հառաչում ենք, որովհետեւ փափագում ենք երկնքի բնակութիւնը հագնել։ Միայն թէ, երբ այն հագնենք, մերկ չլինենք. քանի որ, մինչ այս հողեղէն տան մէջ ենք, հառաչում ենք ծանր բեռան տակ, որովհետեւ չենք ուզում մերկանալ այս մարմնից, այլ՝ երկնայինը հագնել սրա վրայ, որպէսզի, ինչ որ մահկանացու է, կլանուի կեանքից։ Եւ Աստուած է, որ մեզ պատրաստում է այս փոփոխութեանը, նա, որ տուեց մեզ Հոգու առհաւատչեան։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 5, 1-5)

Ewangelia wg św. Łukasza
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
(Ew. Łk 21, 12-19)

Բայց այս բոլորից առաջ ձեզ պիտի ձեր- բակալեն և հալածեն, ատյանների ու բան տերի պիտի մատնեն ձեզ և կուսակալնե րի ու թագավորների առաջ պիտի տանեն ձեզ իմ անվան համար։Եվ այս ձեզ համար պիտի լինի առիթ վկայության։ Արդ, ձեր մտքում դրե՛ք սա. նախօրոք մի՛ մտահոգ վեք պատասխան տալու համար, որովհետև ես ձեզ բերան և իմաստություն կտամ,որին ձեր բոլոր հակառակորդները չեն կարողանա հակառակվել կամ պատասխան տալ։ Դուք պիտի մատնվեք և՛ ծնողներից և՛ եղբայրներից, և՛ ազգականներից, և՛ բարեկամներից ու ձեզնից ոմանց պիտի սպանեն։ Եվ բոլորն իմ անվան համար պիտի ատեն ձեզ։ Բայց ձեր գլխից մի մազ անգամ չպիտի կորչի։ Եվ ձեր համբերությամբ պիտի շահեք ձեր հոգիները"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 21, 12-19)

List do Rzymian
Proszę więc was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga, abym wyszedł cało z rąk niewiernych w Judei i by moja posługa na rzecz Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych i żebym za wolą Bożą z radością do was przybył i mógł się dzięki wam pokrzepić.  A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi! Amen.
(Rz 15, 30-33)

Եվ, եղբայրնե՛ր, աղաչում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով և Հոգու սիրով, որ ինձ պատերազմակից լինեք՝ ինձ համար առ Աստված աղոթելով, որպեսզի ազատվեմ այն անհնազանդներից, որ Հրեաստանում են, և իմ ծառայությունը, որ մատուցելու եմ Երուսաղեմում, սրբերին ընդունելի լինի, որպեսզի Աստծու կամքով ուրախությամբ ձեզ մոտ գամ ու ձեզ հետ հանգիստ առնեմ։ Եվ խաղաղության Աստվածը ձեր բոլորի հետ լինի. ամեն։
(Պողոս Առաքեալի թուղթը հռոմեացիների 15, 30-33)

Ewangelia wg św. Łukasza
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
(Ew. Łk 12, 32-40)

"Մի՛ վախեցիր,փոքրի՛կ հոտ,որովհետև ձեր Հայրը բարեհաճեց ձեզ տալ արքայությունը։ Վաճառե՛ք ձեր ինչքերը և ողորմությու՛ն տվեք.և ձեզ համար պատրաստե՛ք չհնացող քսակներ և անհատնում գանձեր երկնքում, ուր ո՛չ գողն է մտնում, և ո՛չ ցեցն է փչացնում. որովհետև, որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն"։ "Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն, և ճրագներդ՝ վառված։ Եվ դուք նմանվե՛ք այն ծառաներին,որոնք սպասում են իրենց տիրոջը, թե ե՛րբ կվերադառնա հարսանիքից, որպեսզի երբ գա և բախի դուռը, իսկույն բաց անեն։ Երանի՜ այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի տերը, երբ գա։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին,սեղան կնստեցնի նրանց և կանցնի նրանց ծառայելու։ Երանի՜ նրանց,որոնց տերը,գալով կեսգիշերին կամ ավելի ուշ,նրանց արթուն կգտնի։Բայց այն էլ իմացե՛ք, որ եթե տան տերը գիտենար,նթե գողը ո՛ր ժամին կգա, թույլ չէր տա, որ իր տունը կտրեն։Դուք էլ պատրա՛ստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի,կգա Մարդու Որդին"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12, 32-40)

»