default_mobilelogo

Dzieje Apostolskie
Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?» A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» - zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa» - powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.

(Dz 19, 1–7)

Մինչ Ապողոսը Կորնթոսում էր, Պողոսը շրջեց վերին կողմերում և իջավ Եփեսոս ու այնտեղ մի քանի աշակերտներ գտնելով՝ նրանց հարցրեց."Երբ հավատացիք, Սուրբ Հոգին ընդունեցի՞ք"։ Նրանք պատասխանեցին."Մենք չենք էլ լսել, որ Սուրբ Հոգի կա"։ Պողոսն ասաց. "Ուրեմն ինչո՞վ մկրտվեցիք"։ Նրանք ասացին."Հովհաննեսի մկրտությամբ"։ Եվ Պողոսն ասաց."Հովհաննեսը ժողովրդին քարոզում էր ապաշխարության մկրտությունը և ասում, որ նրա՛ն թող հավատան, ով գալու է իրենից հետո, այսինքն՝ Հիսուս Քրիստոսին"։ Այս լսելուն պես մկրտվեցին Տեր Հիսուսի անունով։ Եվ երբ Պողոսը նրանց վրա ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա.լեզուներ էին խոսում ու մարգարեանում։ Նրանք ամենքը շուրջ տասներկու հոգի էին։
(ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 19, 1-7)

Ewangelia wg św. Mateusza
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: "Abrahama mamy za ojca", bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym».
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».
(Ew. Mt 3, 1–17)

Երբ ժամանակը հասավ,Հրեաստանի անապատում երևաց Հովհաննես Մկրտիչը։Քարոզում էր և ասում. "Ապաշխարե՛ք,որովհետև մոտեցել է երկնքի արքայությունը"։ Հիրավի սա՛ է նա,որի մասին խոսվել է Եսայի մարգարեի միջոցով,որ ասում է. "Մի ձայն է գոչում անապատում. 《Պատրաստե՛ք Տիրոջ ճանապարհը և ուղի՛ղ դարձրեք նրա շավիղները》"։ Հովհաննեսը հագնում էր ուղտի բրդից հագուստ և կաշվե գոտի՝ իր մեջքին։ Նրա կերակուրը մորեխ էր և վայրի մեղր։ Այդ ժամանակ նրա մոտ էր գնում ողջ ժողովուրդը՝ Երուսաղեմից, ողջ Հուդայից ու Հորդանանի բոլոր շրջաններից, նրա կողմից մկրտվում էին Հորդանան գետում իրենց մեղքերը խոստովանելուց հետո։ Տեսնելով,որ շատ սադուկեցիներ ու փարիսեցիներ եկել են մկրտությանը, Հովհաննեսը նրանց ասաց."Իժերի՛ ծնունդներ,ո՞վ ձեզ ասաց,թե այսպիսով կարող եք փախչել Տիրոջ բարկությունից։ Այսուհետև ապաշխարության արժանի ապացու՛յց տվեք և մի՛ փորձեք ինքներդ ձեզ ասել."Մենք իբրև հայր ունենք Աբրահամին"։ Ասում եմ ձեզ,որ Աստված կարող է այս քարերից էլ Աբրահամի որդիներ դուրս բերել։ Որովհետև կացինն ահա ծառերի արմատի մոտ է դրված։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տա, կկտրվի և կրակը կգցվի։ Ես ձեզ մկրտում եմ ջրով՝ ապաշխարության մկրտությամբ, բայց նա, ով գալիս է ինձնից հետո, ինձնից ավելի հզոր է, և ես արժանի չեմ նրա կոշիկներն անգամ տանելու։ Նա կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով և հրով։ Նրա քամհարն իր ձեռքում է.կմաքրի իր կալը, ցորենը կհավաքի իր շտեմարանների մեջ, իսկ հարդը կայրի անշեջ կրակով"։
Այն ժամանակ Հիսուսը Գալիլեայից եկավ Հորդանան, Հովհաննեսի մոտ՝ նրանից մկրտվելու։ Բայց Հովհաննեսը կանխեց նրան և ասաց."Ես պետք է քեզնից մկրտվեմ, և դու՞ ես ինձ մոտ գալիս"։ Հիսուսը պատասխանեց նրան՝ ասելով."Թու՛յլ տուր այժմ, որովհետև Աստծու ծրագիրն այս է, որ մենք կատարենք ամբողջ արդարությունը"։ Այն ժամանակ Հովհաննեսը թույլ տվեց նրան մկրտվել։ Հիսուսը մկրտվելուց հետո իսկույն դուրս ելավ ջրից։ Եվ ահա երկինքը բացվեց նրան, և տեսավ Աստծու հոգին,որ իջնում էր ինչպես աղավնի և գալիս էր իր վրա։ Երկնքից մի ձայն լսվեց,որ ասում էր.《Դա՛ է իմ սիրելի Որդին,որը ստացավ իմ բարեհաճությունը》։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 3, 1-17)

»