default_mobilelogo

List do Rzymian
Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

(Rz 1, 1-7)

Պօղոսը՝ Յիսուս Քրիստոսի ծառան, կոչումով առաքեալ, ընտրուած քարոզելու Աստծու Աւետարանը, որ նա առաջուց խոստացել էր իր մարգարէների միջոցով սուրբ գրուածքներում իր Որդու մասին, որը մարմնով սերում էր Դաւթի սերնդից եւ որը, զօրութեամբ, Աստծու Որդի էր սահմանուած ըստ Սուրբ Հոգու՝ մեռելներից իր յարութեամբ, – մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսը, որի միջոցով ստացանք առաքեալ լինելու շնորհ՝ իր անուան համար հաւատի հնազանդութեան բերելու բոլոր հեթանոսներին, որոնց թւում էք եւ դուք՝ կանչուածներդ Յիսուս Քրիստոսին. ամենքիդ, որ Հռոմում էք, Աստծու սիրելիներիդ, կանչուած սրբերիդ, ձեզ շնո՜րհ եւ խաղաղութի՜ւն մեր Հայր Աստծուց եւ Տէր Յիսուս Քրիստոսից։
(Պողոս Առաքեալի թուղթը հռոմեացիների 1, 1-7)

Ewangelia wg św. Jana
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

(Ew. Jana 1, 1-17)
 

Սկզբից էր Բանը և Բանն Աստծու մոտ էր և Բանն Աստված էր։Նա սկզբից Աստծու մոտ էր։ Ամեն ինչ նրանով եղավ,և առանց նրա չեղավ ոչինչ,որ եղել է։ Կյանքը նրանով էր,և այդ կյանքը մարդկանց համար լույս էր։ Եվ լույսը խավարի մեջ լուսավորում է,և խավարը նրան չնվաճեց։ Կար մի մարդ՝ Աստծուց ուղարկված,նրա անունը՝ Հովհաննես։Սա եկավ իբրև վկա, որպեսզի վկայի լույսի մասին, և որպեսզի բոլորն էլ հավատան նրա միջոցով։ Նա Լույսը չէր,այլ եկել էր,որ վկայեր լույսի մասին։ Այդ ճշմարիտ լույսն էր,որ լուսավորում էր ամեն մարդու,որ աշխարհ է գալու։ Նա աշխարհի մեջ էր,և աշխարհը նրանով արարվեց,սակայն աշխարհը նրան չճանաչեց։Յուրայինների մոտ եկավ բայց յուրայինները նրան չընդունեցին։ Իսկ ովքեր նրան ընդունեցին,նրանց իշխանություն տվեց Աստծու որդիները լինելու, նրանց, ովքեր իր անվանը կհավատան։ Նրանք Աստծուց ծնվեցին,և ոչ թե արյունից,մարմնի ու մարդու կամքից։ Եվ Բանը մարմին դարձավ ու բնակվեց մեր մեջ, և տեսանք նրա փառքը փառք,որ Հայրն է տալիս Միածնին՝ լի շնորհով ու ճշմարտությամբ։ Հովհաննեսը վկայում էր նրա մասին, աղաղակում և ասում."Սա է,որի մասին ասացի, թե իմ հետևից էր գալու, ահա ինձնից ավելի մեծ եղավ, որովհետև ինձնից առաջ էր"։ Մենք բոլորս նրա լիությունից շնորհը շնորհի վրա ստացանք որովհետև օրենքը Մովսեսի միջոցով տրվեց,իսկ շնորհը և ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջոցով եղան։ Աստծուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, բացի Միածին Որդուց,որ Հոր ծոցում է. նա նրա մասին մեզ հայտնեց։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 1, 1-17)
»