default_mobilelogo

List do Filipian
Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię - radości i chwało moja! - tak stójcie mocno w Panu, umiłowani!

Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Także proszę i ciebie, prawdziwy Syzygu, pomagaj im, bo one razem ze mną trudziły się dla Ewangelii wraz z Klemensem i pozostałymi moimi współpracownikami, których imiona są w księdze życia. Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
(Flp 4, 1-7)

Ուրեմն, իմ սիրելի՛ և բաղձալի՛ եղբայրներ, իմ ուրախությունն ու իմ պսակը։ Այսպես Տիրոջով հաստա՛տ կացեք, սիրելինե՛ր։ Եվոդիային աղաչում եմ, Սյունտիքին էլ եմ աղաչում, որ միևնույնը խոհեն Տիրոջով։ Այո՛, քեզ էլ եմ աղաչում,իմ հարազա՛տ լծակից, դու էլ օգնի՛ր նրանց, որ ճիգ թափելով ինձ հետ, Կղեմեսի և իմ ուրիշ գործակիցների հետ աշխատեցին ավետարանելու մեջ, որոնց անունները կյանքի գրքում են։ Ամեն ժամանակ Տիրոջով ուրա՛խ եղեք. դարձյալ ասում եմ՝ ուրա՛խ եղեք։ Ձեր հեզությունը թող բոլոր մարդկանց հայտնի լինի. Տերը մոտ է։ Ոչինչ հոգ մի՛ արեք, այլ ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գոհությամբ՝ ձեր խնդրանքները թող հայտնի լինեն Աստծուն։ Եվ Աստծու խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վեր է, ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով կպահպանի։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ ՓԻԼԻՊԵՑԻՆԵՐԻՆ 4, 1-7)

Ewangelia wg św. Łukasza
Wtedy zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim!». Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

(Ew. Łk 9, 1-6)
Կանչելով տասներկու առաքյալներին՝ նրանց զորություն և իշխանություն տվեց բոլոր դևերի վրա և բժշկելու հիվանդութ յունները։ Եվ ուղարկեց նրանց քարոզելու Աստծու արքայությունը և բժշկելու ախտե րով վարակվածներին։Եվ ասաց նրանց.
"Ճանապարհի համար ոչինչ մի՛ վերցրեք, ո՛չ գավազան և ո՛չ մախաղ, ո՛չ հաց և ո՛չ արծաթ դրամ.երկու հագուստ մի՛ ունեցեք։ Որ տունը մտնեք այնտե՛ղ գիշերեք և ապա այնտեղից գնացե՛ք։ Եվ նրանք,որ ձեզ չեն ընդունի,որպես վկայություն նրանց դեմ՝ ձեր ոտքերի փոշին թոթափե՛ք, երբ այդ քաղաքից դուրս ելեք"։Եվ նրանք ելան ու շրջում էին քաղաքներում և գյուղերում, ավետարանում էին և բժշկում ամեն տեղ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9, 1-6)
»