default_mobilelogo

1 List św. Jana
Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo jest prawdą.

(1J 5, 1–6)

Ամեն ոք, ով հավատում է, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծուց է ծնված, և ամեն ոք ով ծնողին սիրում է, նրանից ծնվածին էլ է սիրում։ Սրանով ենք ճանաչում, որ Աստծու որդիներին սիրում ենք, երբ սիրում ենք Աստծուն և նրա պատվիրանները պահում։ Որովհետև սա է Աստծու սերը. որ նրա պատվիրանները պահենք, և նրա պատվիրանները ծանր չեն։ Որովհետև ամեն ոք, ով Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին, և սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն՝ մեր հավատը։ Եվ ո՞վ է, որ աշխարհին հաղթում է, եթե ոչ նա, ով հավատում է, որ Հիսուսն Աստծու Որդին է։ Սա է, որ եկավ ջրով ու արյունով՝ Հիսուս Քրիստոսը, ոչ թե միայն ջրով, այլ ջրով ու արյունով, և Հոգին է վկայողը, որովհետև Հոգին է ճշմարտությունը։
(ՀովհաննԵս Առաքեալի ընդհանրական առաջին թուղթը 5, 1-6)

Ewangelia wg św. Łukasza
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże».

(Ew. Łk 9, 23–27)

Եվ ամենքին ասում էր."Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ,թող ուրանա իր անձը և մշտապես վերցնի իր խաչը և գա իմ հետևից։ Որովհետև ով կամենա իր կյանքը փոխել,այն կկորցնի, իսկ ով իր կյանքն ինձ համար կորցնի, այն կփրկի։ Ի՞նչ օգուտ է մարդուն,եթե աշխարհը շահի,բայց իր կյանքը կորցնի ու կործանվի.որովհետև ով ամաչի խոստովանել ինձ և իմ վարդապետությունը, Մարդու Որդին էլ կամաչի նրա համար, երբ գա իր փառքով և իր Հոր և սուրբ հրեշտակների փառքով։ Բայց, արդարև,ասում եմ ձեզ,թե այստեղ գտնվողների մեջ կան ոմանք,որոնք մահ չպիտի ճաշակեն,մինչև որ չտեսնեն Աստծու արքայությունը"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 9, 23-27)
»