default_mobilelogo

2 List do Koryntian
Kiedy przybyłem do Troady, by głosić Ewangelię Chrystusa, a bramy były mi otwarte w Panu, duch mój nie zaznał spokoju, bo nie spotkałem Tytusa, brata mojego. Pożegnałem się przeto i wyruszyłem do Macedonii.

Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie; dla jednych jest to zapach śmiercionośny – na śmierć, dla drugich zapach ożywiający – na życie. A któż temu sprosta? Nie jesteśmy bowiem jak wielu, którzy kupczą słowem Bożym, lecz ze szczerości, jak od Boga mówimy w Chrystusie przed Bogiem.
Czyż ponownie zaczniemy samych siebie zalecać? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was lub od was? Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie. Powszechnie o was wiadomo, żeście listem Chrystusowym dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc.
(2 Kor 2, 12 – 3, 3)

Երբ ես Քրիստոսի Ավետարանի համար հասա Տրովադա, և չնայած Տերն ինձ համար բացել էր դուռը, իմ հոգում հանգստություն չունեի, որովհետև իմ Տիտոս եղբորն այնտեղ չգտա, ուստի նրանց հրաժեշտ տալով՝ գնացի Մակեդոնիա։ Գոհություն մատուցեմ Աստծուն, որ ամեն ժամ մեզ մասնակից է դարձնում Քրիստոսով հաղթությանը և իր գիտության բույրը ամեն տեղ տարածում մեզանով։ Մենք Աստծու համար Քրիստոսի անուշ բույրն ենք փրկվածների թե կորուսյալների մեջ։ Ոմանց համար՝ մահվան հոտ, որ դեպի մահ է տանում, իսկ ոմանց համար՝ կյանքի բույր, որ դեպի կյանք է տանում։ Եվ այս բաներին ո՞վ է ընդունակ։ Քանի որ նման չենք շատ ուրիշների, որոնք Աստծու խոսքը վաճառում են, այլ պարզությամբ, ինչպես Աստծու կողմից ուղարկվածներ, Քրիստոսով խոսում ենք Աստծու առաջ։
Դարձյա՞լ սկսենք ինքներս մեզ հանձնարարել, թե՞ ոմանց պես մեզ հանձնարարական նամակներ են պետք ձեզ համար կամ հանձնարարականներ ձեր կողմից։ Մեր նամակը դուք եք՝ մեր սրտում գրված և բոլոր մարդկանց կողմից ճանաչված ու կարդացված։Ակնհայտ է, որ դուք եք Քրիստոսի նամակը՝ մեր ծառայությամբ գրված, և գրված ոչ թե թանաքով, այլ կենդանի Աստծու Հոգով, ոչ թե քարե տախտակների վրա, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 2, 12 - 3, 3)

Ewangelia wg św. Marka
Wtedy Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich! Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia». Lecz On im odpowiedział: «Wy dajcie im jeść!» Rzekli Mu: «Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?» On ich spytał: «Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie!» Gdy się upewnili, rzekli: «Pięć i dwie ryby». Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się, gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu. A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

(Ew. Mk 6, 30-44)

Առաքյալները հավաքվեցին Հիսուսի մոտ և նրան պատմեցին այն ամենը,ինչ որ արել էին և ուսուցանել։Հիսուսը նրանց ասաց."Դուք եկե՛ք առանձին մի ամայի տեղ ու փոքր ինչ հանգստացե՛ք".որովհե տև եկող-գնացողները շատ էին,և անգամ հաց ուտելու ժամանակ չունեին։Եվ նավա կով առանձնացան մի առանձին տեղ։ Մարդիկ տեսան նրանց գնալը,և շատերը ճանաչեցին նրանց։Եվ բոլոր քաղաքնե րից հետիոտն,խուռներամ այնտեղ էին վազում և մոտենում նրանց։Հիսուսը,նա վակից դուրս ելնելով,մի ահռելի բազմութ յուն տեսավ և գթաց նրանց,որովհետև նման էին հովիվ չունեցող ոչխարների,և սկսեց շատ բաներ ուսուցանել նրանց։ Երբ բավական ժամանակ անցավ,աշա կերտները,մոտենալով Հիսուսին,ասացին. "Սա ամայի վայր է,քանի դեռ օրը չի մթնել, արձակի՛ր այս ժողովրդին,որպեսզի գնան շրջակայքի ագարակներն ու գյուղերը և իրենց համար ուտելիք գնեն,որովհետև այստեղ ուտելու բան չունեն"։Հիսուսը պա տասխանեց նրանց և ասաց. 《Դու՛ք նրանց տվեք,որ ուտեն》։Հարցրին նրան. "Գնանք գնենք երկու հարյուր դահեկանի հաց և տանք նրանց,որ ուտե՞ն"։Ասաց նրանց."Քանի՞ նկանակ ունեք,գնացեք տե սե՛ք"։Երբ աշակերտներն իմացան,նրան ասացին."Հինգ նկանակ,նաև երկու ձուկ"։ Հիսուսը հրամայեց ժողովրդին խումբ-խումբ նստեցնել դալար խոտի վրա։Եվ նրանք դաս-դաս նստեցին,տեղ- տեղ՝ հարյուր,տեղ-տեղ էլ՝ հիսուն։ Ապա Հիսուսը,վերցնելով հինգ նկանակը և եր կու ձկները,աչքերը դեպի երկինք բարձ րացրեց,օրհնեց,մանրացրեց նկանակնե րը և տվեց աշակերտներին,որպեսզի բաշ խեն նրանց,իսկ երկու ձկները բաժանեց ամենքին։Բոլորն էլ կերան և հագեցան։ Տասներկու լի սակառ էլ կտորտանքներ հավաքեցին,ինչպես նաև՝ձկներից։Նրանք որ կերան,մոտ հինգ հազար տղամարդ էին։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 6, 30-44)
»