default_mobilelogo

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – WARDAWAR

1 List św. Jana
[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna.

Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
(1 J 1, 1-7)

Այն, որ սկզբից էր, որ լսեցինք և մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք, և մեր ձեռքերը շոշափեցին՝ կյանքի Բանի մասին, (Եվ կյանքը հայտնվեց, ու մենք տեսանք և վկայում ենք, և ձեզ պատմում ենք այդ հավիտենական կյանքը, որ Հոր մոտ էր ու մեզ երևաց). Այն, ինչ տեսանք ու լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որ դուք էլ մեզ հետ հաղորդություն ունենաք, իսկ մեր հաղորդությունը Հոր ու նրա Որդի՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ է։
Եվ սա գրում ենք ձեզ, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Եվ սա է այն ավետիսը, որ նրանից լսեցինք ու ձեզ ենք պատմում, թե Աստված լույս է, և նրա մեջ ոչ մի խավար չկա։ Եթե ասենք, թե հաղորդություն ունենք նրա հետ, բայց խավարի մեջ ման գանք, սուտ ենք ասում և ճշմարտությունը չենք կատարում։ Բայց եթե լույսի մեջ ման գանք, ինչպես որ նա է լույսի մեջ, ուրեմն հաղորդություն ունենք իրար հետ, և նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում է ամեն մեղքից։
(ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 1, 1-7)

Ewangelia wg św. Mateusza
Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie». Wtedy zapytali Go uczniowie: «Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz?» On odparł: «Eliasz istotnie przyjdzie i naprawi wszystko. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał». Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu.
(Ew. Mt 17, 1-13)
Վեց օր հետո Հիսուսն իր հետ վերցրեց Պետրոսին,Հակոբոսին ու նրա եղբորը՝ Հովհաննեսին,նրանց առանձին հանեց մի բարձր լեռ և նրանց առջև պայծառակերպ վեց։Նրա դեմքն արևի նման լուսավորվեց, իսկ զգեստները լույսի պես սպիտակ դարձան։Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան,որոնք խոսում էին Հիսուսի հետ։Պետրոսը դիմեց Հիսուսին և ասաց."Տե՛ր, լավ է,որ մենք այստեղ մնանք։ Եթե ուզենաս,երեք տաղավարներ կպատ րաստենք.մեկը՝ քո, մեկը՝ Մովսեսի,մեկն էլ՝ Եղիայի համար"։ Մինչ նա խոսում էր, ահա լուսավոր մի ամպ հովանի եղավ նրանց վրա։Ամպից մի ձայն ելավ և ասաց
"Դա՛ է իմ սիրելի Որդին, որը ստացավ իմ բարեհաճությունը, դրա՛ն լսեք"։ Երբ աշա կերտները լսեցին,երեսն ի վայր ընկան և սաստիկ վախեցան։Հիսուսը մոտեցավ, բռնեց նրանց և ասաց."Ոտքի՛ ելեք և մի՛ վա խեցեք"։Բարձրացրին աչքերը և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։
Մինչ լեռից իջնում էին,Հիսուսը նրանց պատվիրեց և ասաց."Ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին,մինչև որ Մարդու Որդին մեռելներից հարություն չառնի"։Աշակերտ ները նրան հարցրին."Դպիրներն ինչու՞ են ասում,թե նախ Եղիան պետք է գա"։Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրանց."Եղիան կգա և կհաստատի ամեն ինչ։Բայց ձեզ ասում եմ,որ Եղիան արդեն իսկ եկել է, սակայն նրան չճանաչեցին,այլ նրա հետ վարվեցին, ինչպես ցանկացան։Այդպես նաև Մարդու Որդին է չարչարվելու նրանց կողմից"։Այդժամ աշակերտները հասկա ցան, որ Հովհաննես Մկրտչի մասին էր ասում իրենց։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 17, 1-13)
»