default_mobilelogo

2 List do Tymoteusza
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen.

Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora! Erast pozostał w Koryncie, a Trofima pozostawiłem w Milecie chorego. Pospiesz się, by przybyć przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia. Pan Jezus z duchem twoim! Łaska z wami! Amen.
(2 Tym 4, 9-22)

Շտապի՛ր շուտով ինձ մոտ գալու, որովհետև Դեմասն ինձ թողեց ու այս աշխարհը սիրեց և Թեսաղոնիկե գնաց, Կրեսկեսը՝ Գաղատիա, Տիտոստ՝ Դաղմատիա. Ղուկասն է միայն ինձ հետ։ Մարկոսին կառնես հետդ կբերես, որովհետև ինձ ծառայելու համար ինձ պետք է։ Տյուքիկոսին Եփեսոս ուղարկեցի։ Վերարկուն, որ Տրովադայում Կարպոսի մոտ թողեցի, գալիս բե՛ր, գրքերն էլ, մանավանդ մագաղաթները։ Աղեքսանդրոս դարբինն ինձ շատ չարություն արեց. Տերը նրան իր գործերի համեմատ հատուցում տա։ Դու էլ նրանից զգուշացի՛ր, որովհետև նա շատ հակառակ կանգնեց մեր խոսքերին։ Ատյանում առաջին անգամ պատասխանելիս ոչ ոք իմ կողմը չկանգնեց, այլ բոլորն ինձ թողեցին. թող չհամարվի նրանց։ Իսկ Տերն ինձ մոտ կանգնեց ու զորացրեց ինձ, որ իմ միջոցով քարոզությունը հաստատվի, ու բոլոր հեթանոսները լսեն. և ես առյուծի բերանից ազատվեցի։ Եվ Տերն ինձ ամեն չարից կփրկի և կհասցնի իր երկնային արքայությանը։ Նրան փա՜ռք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 4, 9-22)

Ewangelia wg św. Jana
Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».

(Ew. Jana 6, 45-58)

Մարգարեների գրքերում գրված է. "Եվ ամենքն Աստծուց ուսանած կլինեն։Ամեն ոք, որ լսում է Հորից և սովորում, գալիս է դեպի ինձ։Սակայն ոչ ոք Հորը չի տեսել, այլ միայն նա,ով Աստծուց է,նա՛ է տեսել Հորը։ Ճշմարիտ,ճշմարտ եմ ասում ձեզ՝ ով հավատում է,հավիտենական կյանք է ունենում։Ես եմ կենաց հացը։Ձեր հայրերը անապատում մանանան կերան, սակայն մեռան։Այս է երկնքից իջած հացը, որպեսզի ով սրանից ուտի, չմեռնի։Ես եմ կենդանի հացը,որ երկնքից է իջել.եթե մեկն այս հացից ուտի, հավիտյան կապրի և այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որը ես տալու եմ աշխարհի կյանքի համար"։ Բայց հրեաներն իրար հետ բուռն կերպով վիճում էին և ասում. "Սա ինչպե՞ս կարող է իր մարմինը մեզ տալ՝ ուտելու"։
Հիսուսը նրանց ասաց."Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ եթե չուտեք Մարդու Որդու մարմինը և չըմպեք նրա արյունը,ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի.և ես վերջին օրը նրան հարություն կտամ,քանի որ իմ մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և իմ արյունը ճշմարիտ ըմպելիք։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում է իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ, և ես էլ՝ նրա մեջ։ Ինչպես կենդանի Հայրն առաքեց ինձ, և ես ապրում եմ Հոր միջոցով, այնպես էլ ինձ ուտողը կապրի ինձանով։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 6, 45-58)
»