default_mobilelogo

2 List do Tymoteusza
Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny; albowiem uprawiający ją coraz bardziej będą się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos, którzy odpadli od prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych. A przecież trwa mocny fundament Boży taką oto mając pieczęć: Poznał Pan tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego.
(2 Tym 2, 15–19)

Ջա՛նք արա, որ Աստծու առաջ քո անձն ընտիր կանգնեցնես, իբրև մի մշակ, առանց ամոթի, որպեսզի ճշմարտության խոսքն ուղիղ մատակարարես։ Բայց պիղծ ունայնախոսությունից հե՛տ քաշվիր, որովհետև ավելի առաջ կգնան ամբարշտության մեջ։ Եվ նրանց խոսքերը քաղցկեղի պես ճարակում են։ Նրանցից են Հիմենոսն ու Փիլետոսը, որոնք ճշմարտությունից շեղվել են՝ ասելով, թե մեռելների հարությունն արդեն եղել է, և ոմանց հավատը կործանում են։ Բայց Աստծու հաստատուն հիմքը կանգուն է և այս կնիքն ունի. "Տերը ճանաչում է նրանց, որ իրենն են", և "Անիրավությունից թող հետ կանգնի ամեն ոք, ով Քրիստոսի անունն է կանչում։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 2, 15-19)

Ewangelia wg św. Jana
W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.
(Ew. Jana 5, 19-30)

Բայց Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրանց."Ճշմարիտ,ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, Մարդու Որդին ինքն իրենից ոչինչ չի կարող անել,եթե չտեսնի այն,ինչ Հայրն է կատարում,որովհետև ինչ որ Հայրն է անում,նույնը նրա նման և Որդին է գործում։Քանզի Հայրը սիրում է Որդուն,և այն ամենը, ինչ ինքն է անում,ցույց է տալիս նրան.և նրան ցույց կտա սրանից շատ ավելի մեծ գործեր,որոնց վրա դուք կզարմանաք.որովհետև,ինչպես որ Հայրը հարություն է տալիս մեռելներին և կենդանացնում,նույնպես և Որդին կենդանացնում է,ում կամենա։Հայրը ոչ մեկին չի դատում,այլ ամեն դատաստան տվել է իր Որդուն,որպեսզի ամենքը պատվեն Որդուն,ինչպես պատվում են Հորը։Ով ոիդուն չի պատվում,չի պատվում և Հորը՝նրան ուղարկողին։Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ՝ով իմ խոսքը լսում է ու հավատում ինձ ուղարկողին, ընդունում է հավիտենական կյանքը և չի դատապարտվում,այլ մահվանից կյանքի է անցնում։Ճշմարիտ,ճշմարիտ եմ ասում ձեզ,որ կգա ժամանակ,և արդեն իսկ եկել է երբ մեռելները կլսեն Աստծու Որդու ձայնը,և ովքեր լսեն,կապրեն,որովհետև, ինչպես Հայրը կյանքի աղբյուր է,նույնպես և Որդուն դարձրեց կյանքի աղբյուր։Եվ նրան իշխանություն տվեց դատաստան անելու,քանի որ Մարդու Որդին է։Մի՛ զարմացեք,որովհետև կգա ժամանակ, երբ բոլոր նրանք,որ գերեզմաններում կլինեն,կլսեն նրա ձայնը և դուրս կգան. բարի գործեր կատարածները հարություն կառնեն կյանքի համար,իսկ չար գործեր արածները՝դատաստանի համար։ Ես ինքս ինձնից ոչինչ անել չեմ կարող, այլ դատում եմ,ինչպես լսում եմ,և իմ դատաստանն արդար է,որովհետև ոչ թե իմ կամքն եմ փնտրում,այլ նրա կամքը,ով ինձ ուղարկեց"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 5, 19-30)

»