default_mobilelogo

List do Hebrajczyków
Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę! Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.

(Hbr 13, 7-9)

Յիշեցէ՛ք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ Աստծու խօսքն ասացին։ Նայելով նրանց կեանքի ընթացքի վախճանին՝ հետեւո՛ղ եղէք նրանց հաւատին։ Յիսուս Քրիստոս նոյնն է երէկ, այսօր եւ յաւիտեան։ Տեսակ-տեսակ եւ օտարոտի ուսմունքների մէջ մի՛ տարուբերուէք, քանզի լաւ է շնորհո՛վ ամրացնել սիրտը եւ ոչ թէ կերակրով, որով ոչ մի օգուտ չստացան նրանք, որ այդպէս ընթացան։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 13, 7-9)

Ewangelia wg św. Jana
«To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
(Ew. Jana 16, 33 – 17, 8)

Այս բաներն ասացի ձեզ,որպեսզի ինձնով խաղաղություն ունենաք։ Այստեղ՝ աշխար հում,նեղություն պիտի ունենաք, սակայն քաջալերվե՛ք,որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։
Հիսուսն այս բաները խոսելուց հետո աչքե րը երկինք բարձրացրեց ու ասաց."Հա՛յր, հասել է ժամը,փառավորի՛ր քո Որդուն, որպեսզի քո Որդին էլ քեզ փառավորի։ Ինչպես որ նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա,որպեսզի հավիտե նական կյանք տա բոլոր նրանց,որոնց դու նրանց տվեցիր։ Այս է հավիտենական կյանքը.որ ճանաչեն քեզ իբրև միակ ճշմա րիտ Աստծու,նաև Հիսուս Քրիստոսին, որին դու ուղարկեցիր։Ես քեզ փառավորե ցի երկրի վրա.կատարեցի այն գործը, որն ինձ տվեցիր,որ անեմ։Եվ դու,Հա՛յր, այժմ փառավորի՛ր ինձ քեզ պատկանող այն փառքով,որ ունեի քեզ մոտ՝ նախքան աշխարհի ստեղծումը։Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց,որոնց ինձ տվեցիր աշխարհից.նրանք քոնն էին, և ինձ տվեցիր նրանց,ու նրանք քո խոսքը պահեցին։ Հիմա իմացան,որ այն ամենը, ինչ ինձ տվեցիր,ես նրանց տվեցի.նրանք ընդունեցին ու ճշմարտությամբ ճանաչեցին,որ ես քո մոտից ելա,և նրանք հավատացին,որ դու ուղարկեցիր ինձ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 16, 33 - 17, 8)
»