default_mobilelogo

1 List św. Piotra
Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła – i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

(1 P 2, 1-10)

Արդ դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն խաբեություն, կեղծավորություն, նախանձ և ամեն չարախոսություն՝ Նորածին մանուկների պես այն բանական անխարդախ կա՛թը ցանկացեք, որպեսզի նրանով աճեք դեպի փրկություն, եթե ճաշակել եք, որ Տերը քաղցր է, որին մոտեցել եք՝ այն կենդանի Վեմին, որ թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծու մոտ ընտրյալ ու պատվական է։ Դուք էլ կենդանի քարերի պես շինվեցե՛ք իբրև հոգևոր տաճար, սուրբ քահանայություն, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով Աստծուն ընդունելի հոգևոր զոհեր մատուցեք։ Որովհետև Գրքում էլ կա, թե՝ "Ահա Սիոնում անկյան գլուխ՝ ընտիր, պատվական քար եմ դնում, ու նրան հավատացողը չի ամաչի"։ Արդ ձեզ՝ հավատացյալներիդ համար պատվականություն է, բայց անհավատների համար այն քարը, որ կառուցողները մերժեցին, անկյան գլուխ եղավ, և գլորման քար, գայթակղության վեմ, որով գայթակղվում են՝ խոսքին չհավատալով, որ դրա համար էլ սահմանված են։ Բայց դուք ընտիր սերունդ եք, թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողովուրդ, որպեսզի նրա՛ առաքինությունները քարոզեք, ով ձեզ խավարից դեպի իր զարմանալի լույսը կանչեց։ Որովհետև դուք ժամանակին ժողովուրդ չէիք, բայց հիմա Աստծու ժողովուրդ եք, որ ողորմություն չէիք գտել, բայց հիմա արժանացել եք ողորմության։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 2, 1-10)

Ewangelia wg św. Mateusza
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

(Ew. Mt 16, 13-19)
Երբ Հիսուսը Փիլիպպյան Կեսարիայի կողմերը ելավ, հարցրեց աշակերտներին և ասաց."Մարդիկ ի՞նչ են ասում իմ մասին, ո՞վ է Մարդու Որդին"։Նրանք ասացին. "Մեկն ասում է՝ Հովհաննես Մկրտիչը, մյուսները՝ Եղիան, ոմանք էլ՝ Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը"։ Հիսուսը նրանց ասաց."Իսկ դուք ի՞նչ եք ասում իմ մասին, ո՞վ եմ"։Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց նրան և ասաց."Դու Քրիստոսն ես,կենդանի Աստծու Որդին"։ Հիսուսը դիմեց նրան և ասաց."Երանի՜ քեզ, Սիմո՛ն, Հովնանի՛ որդի,որովհետև ոչ թե մարդիկ հայտնեցին քեզ այդ, այլ իմ Հայրը,որ երկնքում է։Ես էլ քեզ ասում եմ, որ դու ժայռ ես,և այդ ժայռի վրա եմ շինելու իմ եկեղեցին,և դժոխքի ուժերը նրան չեն կարողանա հաղթել։ Քեզ եմ տալու երկնքի արքայության բանալիները ինչ որ կապես երկրի վրա, կապված կլինի երկնքում,և ինչ որ արձակես երկրի վրա,արձակված կլինի երկնքում"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 16, 13-19)
»