default_mobilelogo

2 List do Koryntian
A Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa, iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was. Posłaliśmy z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich Kościołach. Co więcej, przez same Kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele, około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia, wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych. Staramy się bowiem o dobro nie tylko wobec Pana, lecz także wobec ludzi. Posłaliśmy z nim również brata naszego, którego gorliwość mieliśmy sposobność wielokrotnie wypróbować, a który teraz, naprawdę, ufając wam okazał się jeszcze bardziej gorliwym. Tytus jest moim towarzyszem i trudzi się ze mną dla was; a bracia nasi – to wysłańcy Kościołów , chwała Chrystusa. Okażcie więc im wobec Kościołów waszą miłość i dowody naszej z was chluby!
(2 Kor 8, 16-24)

Շնորհակալ լինենք Աստծուն, որ նույն ջանքը ձեզ համար դրեց Տիտոսի սրտի մեջ, որովհետև նա ընդունեց իմ աղաչանքը և հոժար կամքով շտապեց ձեզ մոտ գալ։ Նրա հետ ուղարկեցինք նաև այն եղբորը, որին բոլոր եկեղեցիներում ավետարանելու գործում գովաբանում են։ Եվ ոչ միայն այսքանը, այլև եկեղեցիների կողմից ևս ընտրվելով՝ մեր ճանապարհորդության ընկեր դարձավ այս շնորհում, որին մենք ծառայում ենք Տիրոջ փառքի համար և մեր հոժար կամքով՝ զգուշանալով այն բանից, որ չլինի թե մեկը մեզ արատավորի այս ծառայության մեջ, որ մատուցում ենք, որովհետև մտածում ենք բարին գործել ոչ միայն Տիրոջ, այլև մարդկանց առաջ։ Նրանց հետ ուղարկեցինք նաև մեր եղբորը, որին շատ բաներում ենք բազմիցս փորձել, որը ջանասեր է։ Հիմա նա էլ առավել փութաջան է ձեր հանդեպ իր ունեցած մեծ վստահությամբ։ Ինչ վերաբերում է Տիտոսին, նա իմ ընկերն է ու ձեզ համար՝ իմ գործակիցը։ Մեր եղբայրները եկեղեցիների առաքյալներ են ու Քրիստոսի փառքը, ուրեմն բոլոր եկեղեցիների առաջ ցո՛ւյց տվեք նրանց նկատմամբ ձեր սիրո ու ձեր հանդեպ մեր պարծանքի ապացույցը։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 8, 16-24)

Ewangelia wg św. Marka
Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty. Nadeszli faryzeusze i zaczęli rozprawiać z Nim, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». I zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.
A uczniowie zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: «Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!». Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście». «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem». I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?».
(Ew. Mk 8, 10-21)

Աշակերտների հետ իսկույն նավակ մտնե լով՝ եկավ Դաղմանութայի կողմերը։ Փարիսեցիները եկան և սկսեցին վիճել Հիսուսի հետ։Նրան փորձելով՝ երկնքից նշան էին ուզում նրանից։Հիսուսը հոգու խորքից հառաչեց և ասաց."Ինչու՞ է այս սերունդը նշան ուզում,ճշմարիտ եմ ասում ձեզ,որ այս սերնդին նշան չի տրվելու"։ Թո ղեց նրանց,դարձյալ նավակ նստեց և գնաց լճի մյուս կողմը։
Աշակերտները մոռացել էին հաց վերցնել և նավակում միայն մեկ նկանակ ունեին իրենց հետ։Հիսուսը պատվիրեց նրանց և ասաց."Զգու՛յշ եղեք փարիսեցիների խմո րից և հերովդեսականների խմորից"։Իսկ աշակերտներն իրենց մեջ խորհում էին և ասում."Այսպես է ասում, որովհետև հաց չունենք"։Հիսուսն իմացավ նրանց մտածումը և ասաց."Թերահավատնե՛ր, ինչու՞ եք ձեր սրտում խորհում,թե հաց չունեք։Դեռ չե՞ք հասկանում և չե՞ք հիշում։ Ապուշությու՞նն է ձեր սրտերը պատել։Աչք ունեք և չե՞ք տեսնում,ականջ ունեք և չե՞ք լսում ու դեռ չե՞ք հասկանում։Չե՞ք հիշում, երբ հինգ նկանակով հինգ հազար հոգի կերակրվեցին,իսկ կտորտանքներով լի քանի՞ սակառ հավաքեցիք"։Նրան պատասխանեցին՝ "Տասներկու"։Եվ երբ յոթ նկանակով չորս հազար հոգի կերա կրվեցին,կտորտանքներով լի քանի՞ զամբյուղ հավաքեցիք։Նրանք պատաս խանեցին՝"Յոթ"։Եվ Հիսուսը նրանց ասաց."Իսկ ինչպե՞ս չեք հասկանում"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 8, 10-21)

»