default_mobilelogo

1 List do Koryntian
Dziękuję Bogu, że mówię językami lepiej od was wszystkich. Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków. Bracia, nie bądźcie dziećmi w swoim myśleniu, lecz bądźcie jak niemowlęta, gdy chodzi o rzeczy złe. W myślach waszych bądźcie dojrzali! Napisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają - mówi Pan. Tak więc dar języków jest znakiem nie dla wierzących, lecz dla pogan, proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących. Kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy poczną korzystać z daru języków, a wejdą podczas tego ludzie prości oraz poganie, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie [podczas tego] jakiś poganin lub człowiek prosty, będzie przekonany przez wszystkich, osądzony i jawne staną się tajniki jego serca; a tak, upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między wami.

(1 Kor 14, 18-25)

Փա՜ռք Աստծու, ձեր բոլորից ավելի շատ լեզուներ եմ խոսում, բայց որպեսզի ուրիշներին էլ սովորեցնեմ, նախընտրում եմ եկեղեցու մեջ հինգ խոսք ասել բանականությամբ, քան անթիվ անհամար խոսքեր՝ լեզվախոսությամբ։ Եղբայրնե՛ր, երեխա մի՛ եղեք դատողություն անելիս, այլ երեխա՛ եղեք չարություն գործելիս,իսկ դատողություն անելիս չափահա՛ս եղեք։ Օրենքի մեջ գրված է. "Օտար լեզուներով ու օտարների շուրթերով եմ խոսելու այդ ժողովրդի հետ, բայց ոչ էլ այդպես են լսելու ինձ"։ Ուրեմն լեզուները նշան են ոչ թե հավատացյալների այլ անհավատների համար, իսկ մարգարեությունը ոչ թե անհավատների, այլ հավատացյալների համար։ Ապա եթե ամբողջ եկեղեցին մեկտեղ հավաքվի, և բոլորն էլ լեզուներ խոսեն, երբ անտեղյակ կամ անհավատ մարդիկ մտնեն այնտեղ, արդյոք չե՞ն ասի. "Դուք գժվե՞լ եք"։ Իսկ եթե բոլորն էլ մարգարեանան,և անհավատ կամ անտեղյակ մեկը մտնի այնտեղ, բոլորի կողմից կհանդիմանվի իր հանցանքների համար, բոլորի կողմից կքննվի, և նրա սրտի գաղտնիքներն ի հայտ կգան, ապա երեսն ի վայր ընկնելով՝ կերկրպագի Աստծուն և կխոստովանի. "Արդարև Աստված ձեր մեջ է"։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ ԿՈՐՆԹԱՑԻՆԵՐԻՆ 14, 18-25)

Ewangelia wg św. Marka
Uczniowie Jana i faryzeusze mieli właśnie post. Przyszli więc do Niego i pytali: «Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?» Jezus im odpowiedział: «Czy goście weselni mogą pościć, dopóki pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy, w ów dzień, będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa jeszcze [część] ze starego ubrania i robi się gorsze przedarcie. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino [należy wlewać] do nowych bukłaków».

(Ew. Mk 2, 18-22)
Հովհաննեսի աշակերտները և փարիսեցի ները ծոմ էին պահում,ոմանք եկան և Հի սուսին հարցրին."Ինչու՞ Հովհաննեսի աշա կերտները և փարիսեցիները ծոմ են պահում,իսկ քո աշակերտները չեն պա հում"։Հիսուսը նրանց պատասխանեց.
"Մի՞թե հարսանիք հրավիրվածներին կարելի է ծոմ պահել,քանի դեռ փեսան նրանց հետ է.այնքան ժամանակ,որ փեսան նրանց հետ է, չի կարելի ծոմ պա հել։Բայց կգան օրեր,երբ փեսան իրենցից կվերցվի,և ապա իրենք էլ ծոմ կպահեն այդ օրը։Ոչ ոք նոր, խավը չթափած կտավի կտորը չի կարկատի հնացած զգեստի վրա,ապա թե ոչ,նոր կտորն ամ բողջությամբ հին զգեստից կպոկվի, և պատռվածքն ավելի վատթար կլինի։Նաև ոչ ոք նոր գինի չի լցնի հին տիկերի մեջ, ապա թե ոչ,նոր գինին կպայթեցնի հին տի կերը.գինին կթափվի, և տիկերը կփչա նան։Այլ նոր գինին նոր տիկերի մեջ պետք է լցվի։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 2, 18-22)
»