default_mobilelogo

2 List do Tymoteusza
Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem – a ze wszystkich wyrwał mnie Pan! I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
(2 Tym 3, 10-15)

Դրա համար ամեն ինչի համբերում եմ ընտրյալների համար, որպեսզի նրանք էլ այն փրկությանը հասնեն, որ Քրիստոս Հիսուսով է հավիտենական փառքի հետ։ Հավաստի է այս խոսքը. «Եթե նրա հետ մեռանք, նրա հետ էլ կապրենք։ Եթե համբերենք, նրա հետ էլ կթագավորենք, եթե ուրանանք, նա էլ մեզ կուրանա։ Եթե հավատարիմ չմնանք, նա հավատարիմ է մնում, քանի որ ինքն իրեն չի կարող ուրանալ»։
Այս բաները հիշեցրո՛ւ՝ Տիրոջ առաջ վկայելով, որպեսզի լեզվակռիվ չանեն, որ ոչնչի պիտանի չէ և միայն կործանում է լսողներին։Ջանա՛ Աստծու առաջ ինքդ քեզ փորձված ներկայացնել, իբրև մի մշակ, որ ամաչելու բան չունի, որ ճշմարտության խոսքն ուղիղ է մատուցում։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԹՈՒՂԹԸ ՏԻՄՈԹԵՈՍԻՆ 3, 10-15)

Ewangelia wg św. Jana
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
(Ew. Jana 15, 11-16)

Այս բաները ձեզ ասացի,որպեսզի իմ ուրախությունը ձեր մեջ լինի,և դուք կատա րելապես ուրախ լինեք։Այս է իմ պատվե րը,որ սիրեք միմյանց,ինչպես որ ես սիրե ցի ձեզ։Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի,քան այն,որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամ ների համար։Դուք իմ բարեկամներն եք, եթե անեք այն,ինչ ես պատվիրում եմ ձեզ։
Այլևս ձեզ ծառաներ չեմ կոչում,որովհետև ծառան չգիտի թե տերն ի՛նչ է անում.այլ ձեզ բարեկամներ կոչեցի,որովհետև այն բոլորը,ինչ իմ Հորից լսեցի,հայտնեցի ձեզ։ Ոչ թե դուք ընտրեցիք ինձ,այլ ես ընտրեցի ձեզ և կարգեցի ձեզ,որ դուք գնաք ու պտղաբեր լինեք,և ձեր պտուղը մնա, որպեսզի ինչ էլ որ իմ անունով Հորից խնդ րեք,տա ձեզ։Այս եմ պատվիրում ձեզ,որ սիրեք միմյանց"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 15, 11-16)
»