default_mobilelogo

1 List św. Piotra
Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Tak samo wy, młodzieńcy, bądźcie poddani starszym!
Wszyscy zaś wobec siebie wzajemnie przyobleczcie się w pokorę, Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
(1 P 5, 1-7)

Աղաչում եմ ձեր մեջ եղած երեցներին որպես երեց, վկա Քրիստոսի չարչարանքների և մասնակից գալիք փառքի հայտնության. արածեցրե՛ք Աստծու հոտը, որ ձեզ մոտ է՝ վերակացու լինելով ոչ թե ստիպված, այլ հոժարակամ՝ ըստ Աստծու, ոչ թե շահասիրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե նրանց տիրելով, որ բաժին են ընկել ձեզ, այլ հոտին օրինակ լինելով։ Եվ երբ Հովվապետը երևա, փառքի անթառամ պսակը կստանաք։
ույնպես և դուք, երիտասարդնե՛ր, հնազանդվե՛ք ծերերին, բոլորդ միմյանց նկատմամբ խոնարհությո՛ւն ունեցեք, որովհետև «Աստված ամբարտավաններին հակառակ է, իսկ խոնարհներին շնորհ է տալիս»։ Աստծու հզոր ձեռքի տակ խոնարհվե՛ք, որպեսզի ձեզ ժամանակին բարձրացնի։ Ձեր ամբողջ հոգսը նրա վրա՛ գցեք, որովհետև նա ձեզ հոգ է տանում։
(ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԱՌԱՋԻՆ ԹՈՒՂԹԸ 5, 1-7)

Ewangelia wg św. Jana
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat».

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
(Ew. Jana 16, 33 – 17, 8)

Այս բաներն ասացի ձեզ,որպեսզի ինձնով խաղաղություն ունենաք։Այստեղ՝ աշխար հում,նեղություն պիտի ունենաք,սակայն քաջալերվե՛ք, որովհետև ես հաղթեցի աշ խարհին։
Հիսուսն այս բաները խոսելուց հետո աչքե րը երկինք բարձրացրեց ու ասաց."Հա՛յր, հասել է ժամը,փառավորի՛ր քո Որդուն, որպեսզի քո Որդին էլ փառավորի քեզ։ Ինչպես որ նրան իշխանություն տվեցիր բոլոր մարդկանց վրա, որպեսզի հավիտե նական կյանք տա բոլոր նրանց,որոնց դու նրան տվեցիր։Այս է հավիտենական կյանքը,որ ճանաչեն քեզ իբրև միակ ճշմա րիտ Աստծու,նաև Հիսուս Քրիստոսին, որին դու ուղարկեցիր։Ես քեզ փառավորե ցի երկրի վրա. կատարեցի այն գործը,որն ինձ տվեցիր,որ անեմ։Եվ դու,Հա՛յր,այժմ փառավորի՛ր ինձ քեզ պատկանող այն փառքով,որ ունեի քեզ մոտ՝ նախքան աշխարհի ստեղծումը։Քո անունը հայտնե ցի այն մարդկանց,որոնց ինձ տվեցիր աշ խարհից.նրանք քոնն էին,և ինձ տվեցիր նրանց,ու նրանք քո խոսքը պահեցին։ Հիմա իմացան,որ այն ամենը,ինչ ինձ տվե ցիր,քոնն էր,և խոսքը, որ ինձ տվեցիր,ես նրանց տվեցի.նրանք ընդունեցին ու ճշմարտությամբ ճանաչեցին,որ ես քո մո տից ելա,և նրանք հավատացին,որ դու ուղարկեցիր ինձ։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 16, 33 - 17, 8)

»