default_mobilelogo

List do Rzymian
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś - nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

(Rz 5, 1-5)

Արդ մենք, հավատով արդարացած լինելով, Աստծու հետ խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նրա միջոցով հավատով ընդունել ենք այս շնորհը, որի մեջ մտել ենք ու կանք և պարծենում ենք Աստծու փառքի հույսով։ Եվ ոչ միայն այսքանը, այլ նաև նեղությունների մեջ ենք պարծենում՝ գիտենալով, որ նեղությունը համբերություն է բերում, համբերությունը՝ փորձառություն, փորձառությունը՝ հույս։ Իսկ հույսը չի ամաչեցնում, որովհետև Աստծու սերը սփռված է մեր սրտերի մեջ Սուրբ Հոգու միջոցով, որ տրվեց մեզ։
(
Պողոս Առաքեալի թուղթը հռոմեացիների 5, 1-5)


Ewangelia wg św. Łukasza
Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
(Ew. Łk. 12, 32-40)

"Մի՛ վախեցիր,փոքրի՛կ հոտ,որովհետև ձեր Հայրը բարեհաճեց ձեզ տալ արքայությունը։Վաճառե՛ք ձեր ինչքերը և ողորմությու՛ն տվեք.և ձեզ համար պատ- րաստե՛ք չհնացող քսակներ և անհատնում գանձեր երկնքում,ուր ո՛չ գողն է մտնում,և ո՛չ ցեցն է փչացնում. որովհետև,որտեղ ձեր գանձն է,այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն"։
Պատրաստ լինել Տիրոջ վերադարձին "Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն, և ճրագներդ՝ վառված։ Եվ դուք նմանվե՛ք այն ծառաներին,որոնք սպասում են իրենց տիրոջը,թե ե՛րբ կվերա դառնա հարսանիքից,որպեսզի երբ գա և բախի դուռը,իսկույն բաց անեն։Երանի՜ այն ծառաներին,որոնց արթուն կգտնի տերը, երբ գա։Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին,սեղան կնստեց նի նրանց և կանցնի նրանց ծառայելու։ Երանի՜ նրանց,որոնց տերը,գալով կեսգի շերին կամ ավելի ուշ,նրանց արթուն կգտնի։Բայց այն էլ իմացե՛ք, որ եթե տան տերը գիտենար,թե գողը ո՛ր ժամին կգա, թույլ չէր տա,որ իր տունը կտրեն։Դուք էլ պատրա՛ստ եղեք,որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի,կգա Մարդու Որդին"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 12, 32-40)

»