default_mobilelogo

List do Rzymian
A my, którzy jesteśmy mocni [w wierze], powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus – mówię – stał się sługą obrzezanych, dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Znów mówi Pismo: Weselcie się, poganie, wraz z ludem Jego! I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, niech Go uwielbiają wszystkie narody! Nadto także Izajasz powiada: Przyjdzie potomek Jessego, powstanie Ten, który ma rządzić poganami, w Nim poganie pokładać będą nadzieję. A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.

(Rz 15, 1-13)

Մենք, որ զորավոր ենք, պարտավորություն ունենք տկարների տկարությունը տանելու և ոչ միայն ինքներս մեզ հաճելի լինելու։ Մեզնից յուրաքանչյուրը թող ընկերոջը հաճելի լինի բարի գործերի մեջ՝ նրան ամրապնդելու համար։ Քանի որ Քրիստոսն էլ ոչ թե ինքն իրեն հաճելի եղավ, այլ ինչպես գրված է. "Քեզ նախատողների նախատինքներն ինձ վրա ընկան"։ Իսկ այն, ինչ գրվեց, մեր ուսուցման համար գրվեց, որպեսզի համբերությամբ և Սուրբ Գրքի պարգևած մխիթարությամբ հույս ունենանք։ Եվ համբերության ու ամեն տեսակ մխիթարության Աստված թող շնորհի, որ միմյանց համախոհ լինենք Հիսուս Քրիստոսի օրինակով, որպեսզի միասիրտ ու միաբերան փառավորենք Աստծուն՝ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հորը։ Հետևաբար, ընդունե՛ք միմյանց, ինչպես որ Քրիստոսն ընդունեց ձեզ Աստծու փառքի համար։
(ՊՈՂՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ ՀՌՈՄԵԱՑԻՆԵՐԻ 15, 1-13)

Ewangelia wg św. Mateusza
Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: «Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem». On im odpowiedział: «Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: "Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki". I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Potem przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: «Słuchajcie i chciejcie zrozumieć. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym». wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to powiedzenie?» On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną». Wtedy Piotr zabrał głos i rzekł do Niego: «Wytłumacz nam tę przypowieść!». On rzekł: «To i wy jeszcze niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nie umytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym».

(Ew. Mt 15, 1-20)

Այդ ժամանակ Հիսուսին մոտեցան փարի սեցիներ ու դպիրներ,որոնք Երուսաղենից էին,և ասացին."Ինչու՞ են քո աշակերտնե րըն անտեսում ծերերի ավանդույթը և ձեռքերը չեն լվանում,երբ հաց են ուտում"։ Հիսուսը պատասխան տվեց և ասաց."Իսկ դուք ինչու՞ եք անտեսում Աստծու պատվի րանը ձեր ավանդույթի պատճառով.որով հետև Աստված ասաց."Պատվի՛ր քո հորն ու մորը", և " Ով չարախոսի իր հոր և մոր մասին,թող մահվան դատապարտվի"։ Մինչդեռ դուք ասում եք."Ով իր հորը կամ մորն ասի."Այն օգնությունը,որ ինձնից պի տի ստանայիր,Աստծուն եմ տվել",ուրեմն կարող է ազատվե՞լ իր հորը կամ մորը օգ նելուց"։Աստծու խոսքն անարգում եք ձեր ավանդույթի պատճառով։Կեղծավորնե՛ր, Եսային լավ է մարգարեացրել ձեր մասին և ասել."Այս ժողովուրդն ինձ շրթունքնե րով է պատվում,իսկ իրենց սրտերը շատ՝ հեռու են ինձնից.զուր են ինձ պաշտում. եթե ուսուցանում են մարդկանցից թելա դըրված պատվիրաններ"։
Եվ Հիսուսը,ժողովրդին իր մոտ կանչելով, ասաց."Լսե՛ք և հասկացե՛ք.մարդուն պղծում է ոչ թե այն,ինչ բերանից ներս է մտնում,այլ այն, ինչ ելնում է բերանից"։
Այդ ժամանակ նրա աշակերտները մոտե ցան և ասացին նրան."Գիտե՞ս,որ փարիսե ցիները,երբ լսեցին այդ խոսքը,գայթակղ վեցին"։Նա պատասխան տվեց նրանց և ասաց."Ամեն տունկ,որ իմ երկնավոր Հայրը չի տնկել,արմատախիլ կլինի։ Թողե՛ք նրանց.կույր առաջնորդներ են կույրերի համար.երբ կույրն առաջնորդում է կույրին,սխալվում է,և երկուսն էլ փոսն են ընկնում"։Պետրոսը դիմեց Հիսուսին և ասաց."Բացատրի՛ր մեզ այս առակը"։ Հի սուսն ասաց."Դեռևս դու՞ք էլ եք անմիտ և չե՞ք իմանում,թե բերան մտնող ամեն ինչ որովայն է գնում և դուրս ելնում։Իսկ ինչ որ բերանից է ելնում,սրտից է գալիս և դա՛ է մարդուն պղծում,որովհետև սրտից են դուրս գալիս չար խորհուրդներ՝ սպանութ յուն, շնություն,պոռնկություն,գողություն, սուտ վկայություն, հայհոյանք։Այս ամենն է պղծում մարդուն,իսկ անլվա ձեռքերով ուտելը չի պղծում մարդուն"։
(ԱՎԵՏԱՐԱՆՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԵՈՍԻ 15, 1-20)

»