default_mobilelogo
Ormiański jest jedynym językiem na świecie, w którym nazwa Biblii ma bezpośredni i dosłowny związek z Bogiem. Brzmi "Աստվածաշունչ" (Astvatsashunch), co znaczy: „Tchnienie Boga”.

Pierwszego tłumaczenia Biblii na język ormiański dokonano ustnie zaraz po przyjęciu chrześcijaństwa jako religii państwowej w 301 roku. W tamtym czasie w Armenii nie było jeszcze alfabetu, a duchowni tłumaczyli ustnie Biblię, aby szerzyć chrześcijaństwo w kraju i sprawować obrzędy.
Po stworzeniu alfabetu ormiańskiego w 405 roku przez mnicha Mesropa Masztoca, Biblia została po raz pierwszy przetłumaczona na przełomie IV i V w. na język ormiański. Przekład oparty był na Septuagincie, zdradza sporo wpływów Peszitty (przekład na j. syryjski).

Drugiego tłumaczenia dokonano w ciągu kilku lat po Soborze Efeskim (431 r., trzeci sobór powszechny). Mesrop Mashtots, Sahak Partev, Yeznik Kokhbatsi, Koryun, Hovsep Pagnatsi, Hovnan Ekegetsatsi, Ghevond Vardapet i inni mnisi ormiańscy zostali tłumaczami Biblii na ormiański. Tłumaczenie zostało dokonane w starożytnym języku ormiańskim - grabar.
Najstarsze zachowane rękopisy Biblii ormiańskiej pochodzą z IX w.
Pierwszą drukowaną Biblię ormiańską wydano w Amsterdamie 13 października 1666 r. (pierwsza drukowana książka ormiańska na świecie ukazała się w 1512 roku w Wenecji - był to zbiór modlitw, fragmentów ewangelii i tekstów ojców Kościoła) dzięki staraniom ormiańskiego przywódcy duchowego Voskana Yerevantsiego, jednego z pierwszych wydawców książek. Książka ukazała się w ogromnym jak na tamte czasy nakładzie 5000 egzemplarzy. Dwa egzemplarze były wyjątkowe: oprawa wykonana ręcznie, a na grzbiecie wizerunek Matki Bożej z Jezusem Chrystusem w ramionach. Zostały przedstawione królowi Francji Ludwikowi XIV i papieżowi Klemensowi IX. 

EŁ; na podstawie artykułu: 
"Армянский – единственный язык в мире, в котором название Библии
имеет прямое и дословное отношение к Богу"

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej