default_mobilelogo
Skoro przyjdziemy do Ciebie, ustanie ta wielość słów, które wypowiadamy nie dosięgając Ciebie,
Ty jeden będziesz wszystko we wszystkim i bez końca będziemy wypowiadali jedno,
chwaląc Cię w jedności i w Tobie stawszy się jednością.

Modlitwa, którą św. Augustyn zakończył
dzieło „De Trinitate” („O Trójcy”)

Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w wieku XI. Święto to zostało umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego.

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus.

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy (Łk 3, 22-23). Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28, 19).

Już Apostołowie podjęli tajemnicę Trójcy Świętej: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13, 13).

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże.

W jednej z modlitw z III w. odnajdujemy pochwałę i uwielbienie Trójcy Świętej: „Bóg, Pan, Duch Święty – błogosławiona Trójca. Ojciec, Syn, Pocieszyciel - błogosławiona Trójca. Dawca, Szafarz, Rozdzielający – błogosławiona Trójca. Duch działań, Duch posług, Duch łask – błogosławiona Trójca”.

Nasze modlitwy skierowane są ku Jedynemu Bogu w Trójcy Świętej. Trójca Święta jest podstawową prawdą chrześcijańskiej wiary. Została ona objawiona przez Jezusa Chrystusa w jednoznaczny sposób.

Zbawiciel w pierwszej kolejności mówił o Ojcu w niebie - naszym Stworzycielu. Nie krył też i swojej Osoby. Udowodnił, że jest Mesjaszem - Synem Bożym, równym Ojcu. Zapowiedział osobę Ducha Świętego, pochodzącą od Ojca i od Niego, która została zrealizowana w dzień Pięćdziesiątnicy. W Piśmie Świętym odnajdujemy szereg tekstów świadczących o działaniu Trójcy Świętej, z uwzględnieniem specyfiki wszystkich osób.

Z tajemnicy Trójcy Świętej wypływają dwie ważne przesłanki:

- skoro wewnętrznym życiem Boga jest miłość, to ona wypływa na zewnątrz. Z tej miłości jest świat, człowiek, Opatrzność Boża nad światem…

- skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo Boskich Osób złączonych miłością, to człowiek staje się sobą, kiedy kocha, buduje relacje z innymi, żyje dla innych. Nawet jeśli nie może tworzyć z innymi takiej jedności, jaka jest w Bogu między osobami, jednak na Boży wzór ma budować więzy z ludźmi, starać się o jak najlepsze relacje w rodzinie, w społeczeństwie, w Kościele. To jest przesłanie tej niedzieli.

Na podstawie: „Trójca Świeta”, brewiarz.pl,
„Święto Przenajświętszej Trójcy” ks. prof. Józef Naumowicz, www.ordynariat.ormianie.pl

 » Ewangelia wg św. Jana 14, 15-24

 

 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy Katolickim Kościołem Wschodnim, pełnoprawnym członem Kościoła Katolickiego, uznającym władzę i autorytet Biskupa Rzymu. Wyróżnia nas starożytny obrządek ormiański.

czytaj więcej
Obrządek ormiański
Obrządek ormiański wywodzi się z Armenii, z tradycji św. Bazylego. Uformowany przez św. Grzegorza Oświeciciela. Charakterystycznym wyróżnikiem jest język liturgiczny - grabar czyli język staroormiański.
czytaj więcej